Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

NORMES I CONDICIONS PER ACCEDIR ALS SERVEIS OFERTS A LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT I PER UTILITZAR-LOS


Objecte

Aquest document té com a objectiu establir les condicions per accedir als serveis oferts a la Seu Electrònica del portal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i per utilitzar-los. Aquest portal és accessible a l'adreça https://seu.elprat.cat, així com en qualsevol altra adreça o nom de domini registrat per aquest Ajuntament.

Les persones físiques, jurídiques i titulars d'interessos legítims relacionats amb l'activitat de l'Ajuntament, a través de la Seu Electrònica, podran utilitzar els sistemes i processos telemàtics com a mitjà de comunicació. El serveis disponibles són entre d'altres, els següents:

 • Accedir a informació particular d'aquesta persona física o jurídica, registrada en les bases de dades de les què el responsable és l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Accedir, de forma personalitzada, a informació de caràcter general de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Efectuar operacions i/o tràmits administratius dels serveis que progressivament l'Ajuntament del Prat de Llobregat hi vagi incorporant.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració del portal web, així com els serveis oferts i les normes i condicions d'ús de la Seu Electrònica.

Només pel fet d'accedir i utilitzar la Seu Electrònica, s'atribueix la condició d'usuari/ària a qui ho faci i s'entendrà que s'accepten de forma expressa, plena i sense reserves, el contingut de totes i cadascuna d'aquestes normes i condicions d'ús del portal web, en la versió que hi hagi publicada en el mateix moment d'accedir-hi . Pujar

Principis

L'actuació municipal en matèria d'administració electrònica es regeix per l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, aprovada pel Ple municipal de 3 de març de 2010. Els principis generals que la regeixen són els següents:

 • Principi de serveis al ciutadà
 • Principi de simplificació administrativa
 • Principi d'impuls de mitjans electrònics
 • Principi de neutralitat tecnològica
 • Principi d'interoperabilitat
 • Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades
 • Principi de transparència
 • Principi de participació
 • Principi d'eficàcia, eficiència i economia
 • L'ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació de la ciutadania en les seves relacions amb l'administració municipal. En aquest sentit, els sistemes de comunicació telemàtica amb l'administració seran voluntaris i alternatius als sistemes tradicionals i només es podran configurar com a obligatoris i exclusius en aquells casos en què així s’estableixi.
Pujar

Seguretat

L'accés a la Seu Electrònica és obert per tota la ciudatania per la consulta dels tra`mits i informació pública de la Seu. L'accés a la informació privada es realitzarà mitjançant Certificat Digital.

Segons la Llei de Signatura Electrònica 59/2003, un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura (clau pública) a un signant i confirma la seva identitat.

Els certificats digitals admesos com a mecanisme d’identificació i autenticació per accedir a la Seu Electrònica són els admesos per l’Agència Catalana de Certificació i que estan publicats a la llista d’entitats classificades a la http://www.catcert.cat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat és entitat de registre col•laboradora de l’Agència Catalana de Certificació per a l’expedició del certificat digital idCAT. La informació per obtenir el corresponent certificat digital es troba als webs següents: http://www.idcat.net http://www.elprat.cat

El certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona física o jurídica autoritzada accepta el certificat electrònic com a mecanisme fiable d'acreditació. Igualment, es compromet a no facilitar les credencials a terceres persones; en cas d'incompliment d'aquest compromís, assumirà les possibles responsabilitats derivades de la seva actuació.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat podrà facilitar, si ho considera adequat, els programes i dispositius necessaris per al funcionament i la seguretat del servei, així com utilitzar protocols de comunicacions segures.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat es reserva la potestat de no tramitar les sol•licituds o peticions que suscitin dubtes raonables sobre la identitat de les persones, físiques o jurídiques, que les presenten, així com de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada amb la major celeritat possible. Pujar

Connexió

Podran accedir als serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, les persones físiques o jurídiques titulars d'interessos legítims que reuneixin els requisits següents:

 • Siguin majors d'edat (en persones físiques).
 • Disposin de plena capacitat jurídica per actuar.
 • Siguin apoderades o representants de persones físiques o jurídiques titulars d'interessos legítims, sempre que figurin com a tals expressament a la sol•licitud d'accés al servei i ho acreditin d'acord a l'article 21 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica d'aquest Ajuntament.

Seran a càrrec de la persona sol•licitant tots aquells elements necessaris per fer possible la comunicació amb l’Ajuntament, també el cost que comporti el manteniment i la utilització d’aquesta connexió.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat no es responsabilitzarà d'omissions, errors, pèrdua d'informació, vulneració de la confidencialitat i/o accés indegut a la informació o a les dades personals causats per problemes tècnics de la comunicació, no imputables a l'Ajuntament o deguts a deficiències o errades de seguretat en les xarxes de comunicacions no controlades per l'Ajuntament; i en general, els originats per causes de força major o per l'ús indegut de la clau d'accés per terceres persones no autoritzades.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat no es responsabilitzarà de les dificultats d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores o qualsevol altra dificultat en la connexió originada pels serveis d’accés a Internet. Pujar

Responsabilitats de la persona usuària

La persona usuària es compromet a:
 • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis de la Seu Electrònica.
 • Acceptar les normes i condicions establertes en aquest document.
 • Reconèixer la mateixa validesa a les transaccions telemàtiques que porti a terme mitjançant certificat electrònic a la Seu Electrònica, que les realitzades en suport paper amb firma manuscrita.
 • Mantenir i custodiar, sota la seva estricta responsabilitat, el certificat digital i la clau d’accés.
 • Informar de qualsevol circumstància que pugui afectar el bon funcionament del servei.
 • Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat dirigida a interferir, alterar o desconnectar el sistema de servidors, dispositius de protecció o seguretat.
 • Respondre, personalment o mitjançant les persones a qui ha atorgat poders o representació, si és el cas, de danys i perjudicis que s'hagin pogut ocasionar per incompliment de les obligacions detallades abans.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat podrà d’excloure, mitjançant el corresponent expedient, a la persona usuària que incompleixi les condicions d'accés i ús i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment o de manera immediata. Pujar

Ampliacions, modificacions i interrupcions del servei

L’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb l’objectiu d’impulsar l’administració electrònica i la gestió de la tramitació a través d'Internet, podrà incorporar progressivament nous tràmits a la Seu Electrònica.

La prestació del servei es podrà interrompre temporalment per causes justificades i programades (manteniment, actualització, etc.), i també en el cas que es produeixin situacions d'inseguretat lògica que puguin posar en risc greu la integritat i la fiabilitat del funcionament de la Seu Electrònica. Si la interrupció del servei és per causes alienes a l'Ajuntament, aquest no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat es reserva el dret de modificar les normes i condicions per accedir a la Seu Electrònica, els procediments i mètodes d'acreditació de les persones usuàries, així com els mecanismes de seguretat del sistema d'acord amb les seves necessitats, avisant-ho prèviament i fent-ne difusió. Pujar

Validesa de les comunicacions i de les notificacions telemàtiques

Les comunicacions i notificacions telemàtiques entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i els ciutadans/es seran vàlides sempre que:

 • Existeixi constància de la transmissió i de la recepció, de les dades i del contingut de les comunicacions. Les dades de transmissió i recepció en les comunicacions seran acreditades per sistemes implantats a aquest efecte i seran vàlides a efectes del còmput de terminis. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica i transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que la notificació ha estat rebutjada.
 • S'identifiqui la persona remitent i la persona destinatària de la comunicació.
 • El ciutadà/ciutadana hagi assenyalat el suport, l'aplicatiu o el mitjà electrònic com a preferent per a les seves comunicacions amb l'Ajuntament en qualsevol moment de la tramitació del procediment o del desenvolupament de l'actuació administrativa. Durant la tramitació del procediment o el desenvolupament de l'actuació administrativa, la persona interessada podrà requerir a l'òrgan o entitat corresponent que les notificacions successives no es practiquin per mitjans telemàtics , utilitzant qualsevol altre mitjà admès en dret.
Pujar

Tràmits destacats