Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Urbanisme


(Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (TRLUC) i article 70 ter de la Llei de Bases de Regim Locla, Llei 7/1985):

Planejament vigent

 (Enllaç temporalment desactualitzat per problemes tècnics. Per consultes es pot accedir a la web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya)

  • Accés al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic aprovats definitivament a partir de l’1 de juliol de 2007 i dels instruments de planejament general vigents amb independència de la data d’aprovació per a municipis de més de 5.000 habitants ( article 8 del TRLUC).

Publicitat de projectes de planejament i gestió en tràmit
  • Informació pública dels procediments de planejament i gestió urbanística ( article 8 TRLUC).
  • Publicitat dels acord d’aprovació que s’adoptin en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanística ( article 8 TRLUC).

Publicitat de projectes d'obres

Convenis urbanístics
  • Publicitat dels convenis urbanístics subscrits per l’Ajuntament del Prat de Llobregat en compliment d’allò determinat a l’article 104.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Tràmits destacats