Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a famílies nombroses

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació per família nombrosa no pot tenir caràcter retroactiu i haurà de ser sol·licitada dins els terminis següents:

- Si es tracta de liquidacions incloses al padró anual, fins a la finalització de l'any natural a què es refereix el padró.
- Si es tracta de liquidacions d'ingrés directe, abans que hagin transcorregut dos mesos des de que la liquidació hagi guanyat fermesa.


Objecte:

La concessió d'una bonificació sobre la quota íntegra de l'impost a les famílies nombroses per raó del seu habitatge habitual.
El percentatge de bonificació anirà en funció del tipus de família nombrosa i del valor cadastral de l'habitatge habitual:


Valor cadastral habitatge habitualFamília nombrosa
GeneralEspecial
Fins a 77.598€50%90%
De 77.599€ a 121.000€40%80%
De 121.001€ a 242.000€30%60%
De 242.001€ a 363.000€20%40%
Més de 363.001€10%20%
Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Els subjectes passius que siguin titulars de família nombrosa que compleixin els requisits.

Període de presentació:

La bonificació per família nombrosa no pot tenir caràcter retroactiu i haurà de ser sol·licitada dins els terminis següents:

- Si es tracta de liquidacions incloses al padró anual, fins a la finalització de l'any natural a què es refereix el padró.
- Si es tracta de liquidacions d'ingrés directe, abans que hagin transcorregut dos mesos des de que la liquidació hagi guanyat fermesa.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntar el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
  - Al Departament de Gestió Tributària: (Es recomana sol·licitar cita previa on line)
  C.Centre, 26-30, baixos
  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h
  Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos des de la data de la sol·licitud
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

Es presumirà que l'habitatge habitual és aquell en què el subjecte passiu hi és empadronat. L'Ajuntament ho comprovarà i, a mès, comprovarà la coincidència amb la finca que es pretén bonificar.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

La bonificació es calcularà sobre la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, la bonificació per protecció oficial regulada també a l'ordenança fiscal número 1.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats