Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció de tributació per inici d'activitat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Exempció, amb motiu de l'inici d'una nova activitat durant l'exercici 2022, del pagament dels tributs següents:

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'nici de les activitats.
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
- Taxa per la recollida i gestió de residus comercials.
- Taxa per la prestació del servei d'autorització sanitària.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Subjectes passius que iniciïn la seva activitat en territori espanyol durant l'exercici 2022 o persones físiques que vinguin exercint ja una activitat empresarial i n'iniciïn una de nova que suposi variació de la codificació de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009), sempre i quan:

- Es tracti de persones jurídiques o entitats de nova creació o, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva constitució.
- L'activitat es trobi fora dels recintes de la zona de servei de l'aeroport, del port i de l'àmbit territorial que delimita el planejament urbanístic de la Plana del Galet.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm.7:Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos des de l'inici del procediment
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

El sol·licitant haurà d'indicar els supòsits d'exempció als quals vol acollir-se en el moment de presentació de la carpeta de sol·licitud de la llicència d'activitats.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats