Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Bonificació utilització/producció d'energia solar, eòlica o a partir de biomassa

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació s'aplicarà en el període impositiu següent a aquell en què es reuneixin les condicions per gaudir-la i es pot sol·licitar durant tot l'any, sempre i quan el rebut o liquidació a bonificar no hagi guanyat fermesa.


Objecte:

La concessió d'una bonificació del 50% de l'Impost sobre activitats econòmiques per la utilització de l'energia eòlica, solar o a partir de biomassa. Aquesta bonificació serà aplicable per a un únic exercici i amb un límit màxim de 3.000 euros i sempre que la instal·lació energètica realitzada no vingui obligada per la normativa urbanística vigent.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Els subjectes passius que tributin per quota municipal i produeixin o facin servir, pel desenvolupament de les seves activitats, energia obtinguda en instal·lacions per a l'aprofitament d'energia eòlica, solar o a partir de biomassa. La producció i el consum s'han de realitzar en instal·lacions ubicades al terme municipal. Les instal·lacions realitzades no hauran de ser obligatòries segons la normativa urbanística o les ordenances municipals vigents.

Si el subjecte passiu es limita a utilitzar aquest tipus d'energia, sense produir-la, el seu consum ha de representar, com a mínim, un 80% del total de l'energia que utilitzi per a les activitats realitzades en el municipi.

S'exclouen els sistemes de cogeneració.

Període de presentació:

La bonificació s'aplicarà en el període impositiu següent a aquell en què es reuneixin les condicions per gaudir-la i es pot sol·licitar durant tot l'any, sempre i quan el rebut o liquidació a bonificar no hagi guanyat fermesa.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntar el document de sol·licitud degudament emplenat.

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 2:Impost sobre activitats econòmiques.
Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos des de la data de sol·licitud
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

Aquesta bonificació s'aplicarà en el període impositiu següent a reunir les condicions per gaudir-la.


Tràmits destacats