Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IIVTNU - Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

EN TERMINI

Període de presentació:

El termini de presentació comença a comptar des de:
- "Intervivos", 30 dies hàbils des de la data de l'escriptura.
- "Mortis causa", 6 mesos, prorrogables fins a 1 any a petició del subjecte passiu, des de la data de la mort de la persona de la qual s'hereta.


Objecte:

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten aquests terrenys i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats béns.

Els tràmits més habituals són:

- L'autoliquidació.
- La declaració de la transmissió per a la seva liquidació, mitjançant instància de sol·licitud.
- Sol·licitud de bonificació del 95% en transmissions mortis-causa.
- Avanços de l'impost (l'import de l'avanç no és definitiu fins que no es confronta amb la documentació que motiva la transmissió).
- Declaració-comunicació, realització fets imposables (art. 19.8 Ordenança fiscal) necessària per l'accés del document en el Registre de la Propietat.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a instància de l'Ajuntament
Qui ho pot sol·licitar:

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu (donacions, herències, etc.), l'adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueix o es transmet el dret real de què es tracti.

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatiu del domini a títol onerós (compravenda, dacions en pagament, etc), qui transmeti el terreny o qui constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti. En el cas que el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya, actuarà com a substitut l'adquirent del terreny o del dret.

Període de presentació:

El termini de presentació comença a comptar des de:
- "Intervivos", 30 dies hàbils des de la data de l'escriptura.
- "Mortis causa", 6 mesos, prorrogables fins a 1 any a petició del subjecte passiu, des de la data de la mort de la persona de la qual s'hereta.

Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntar el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
  - Al Departament de Gestió Tributària (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  C. Centre, 26-30, baixos
  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h
  Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 4:Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos a màxim
Recursos:
Recurs de reposició

Tràmits destacats