Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Bonificació per a vehicles no contaminants

EN TERMINI

Període de presentació:

A partir de la data d'adquisició del vehicle, sempre que es sol·liciti en temps i forma. No es concedirà la bonificació d'exercicis anteriors.

Acordada la bonificació, tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la data de la seva sol·licitud i s'expedirà el document acreditatiu de l'acord de la concessió d'aquesta bonificació.

En el cas de primeres adquisicions, la persona interessada haurà d'abonar el 100% de l'impost a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació a la Prefectura General de Trànsit i podrà sol·licitar la concessió de la bonificació, i la devolució de la bonificació corresponent al rebut pagat, abans del 31 de desembre de l'any en curs.


Objecte:

La bonificació del 75% de la quota de l' impost per a vehicles classificats en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit com de "Zero Emissions " i "Eco". Aquesta classificació està recollida a la Resolució de 13 d'abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico (BOE de 21/04/2016) i establerta en funció del nivell d'emissions contaminants dels vehicles.

La classificació d'aquests vehicles és la següent:

- ZERO EMISSIONS: Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 i N3 classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia extensa (REEV), vehicles híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila combustible.

- ECO: Vehicles M1 i N1 classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, han de complir els criteris de l' etiqueta C.

- Vehicles M2, M3, N2 i N3 classificats en el Registre de Vehicles com a híbrids endollables amb autonomia <40km, híbrids no endollables (HEV), propulsats per gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, han de complir els criteris de l'etiqueta C.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Les persones titulars d'aquest tipus de vehicle
Període de presentació:

A partir de la data d'adquisició del vehicle, sempre que es sol·liciti en temps i forma. No es concedirà la bonificació d'exercicis anteriors.

Acordada la bonificació, tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la data de la seva sol·licitud i s'expedirà el document acreditatiu de l'acord de la concessió d'aquesta bonificació.

En el cas de primeres adquisicions, la persona interessada haurà d'abonar el 100% de l'impost a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació a la Prefectura General de Trànsit i podrà sol·licitar la concessió de la bonificació, i la devolució de la bonificació corresponent al rebut pagat, abans del 31 de desembre de l'any en curs.

Canal de tramitació:
- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR.
Emplenar i presentar el document de sol·licitud.

Presencialment:
  - Al Departament de Gestió Tributària (Es recomana sol·licitar cita previa on line)


  C.Centre, 26-30, baixos
  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h
  Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica. Clicant botó TRAMITAR

Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos com a màxim
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

Els titulars dels vehicles hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
Aquesta bonificació serà vigent mentre el vehicle bonificat no hagi causat baixa al registre públic corresponent.

Per a poder gaudir de les bonificacions incloses a l'Ordenança fiscal número 3, que regula l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), els interessats hauran de demanar-ne la concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici, i produeixen efectes a partir de l'exercici en què es sol·liciten en els mateixos termes previstes a l'article 4 punt 2 de l'ordenança.

En cas de que la sol·licitud de qualsevol de les bonificacions previstes als articles 5, 6 i 7 es realitzi una vegada emès el rebut, liquidació o autoliquidació, objecte de l’aplicació de bonificació, és procedirà, segons el seu estat de cobrament, de la manera següent:

- Pagada en període voluntari o executiu: la devolució que s’acordi inclourà únicament la part que correspongui a la quota principal.
- Pendent de pagament en període voluntari: el contribuent pagarà el deute tributari i la devolució s'efectuarà una vegada conclòs el període voluntari de pagament.
- Pendent de pagament en període executiu: el contribuent pagarà el deute tributari, que inclou la quota principal, el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les costes. La devolució que correspongui al reconeixement de la bonificació inclourà únicament la part corresponent a la quota principal.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats