Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Prorrateig per baixa del vehicle

EN TERMINI

Període de presentació:

En qualsevol moment a partir de la data de la baixa definitiva.
No es tornaran rebuts d'exercicis prescrits (màxim de 4 anys anteriors a la sol·licitud).


Objecte:

Devolució de la part proporcional del rebut de l'IVTM amb motiu de la baixa del vehicle. En cas de baixa definitiva o temporal per substracció o robatori del vehicle, l'import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals, tal com s'especifica a continuació:

a) Si el rebut està en període voluntari: el contribuent pagarà únicament la part proporcional als trimestres en què el vehicle ha estat donat d'alta, mitjançant autoliquidació del seu import.

b) Si el rebut està en període executiu: el contribuent pagarà el deute tributari, que inclou la quota principal, el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les costes. Podrà sol·licitar la devolució una vegada pagat el rebut aportant documentació que acrediti la baixa del vehicle. La devolució inclourà únicament la part que correspongui a la quota principal de la part proporcional a partir del trimestre següent a la data en que tingui lloc la baixa.

La sol·licitud de devolució es podrà presentar de manera presencial al departament de Gestió Tributària o a l'Oficina d'informació i Atenció Ciutadana (OIAC), i s'haurà de fer constar el número de compte bancari on s'ha de realitzar la devolució. També es pot sol·licitar aquesta devolució per via telemàtica a través de la seu electrònica municipal.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

El subjecte passiu de l'impost, que ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

Període de presentació:

En qualsevol moment a partir de la data de la baixa definitiva.
No es tornaran rebuts d'exercicis prescrits (màxim de 4 anys anteriors a la sol·licitud).

Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntar el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
  - Al Departament de Gestió Tributària (Se recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  C. Centre, 26-30, baixos
  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h
  Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

Es pot consultar el tràmit relacionat Renúncia, baixa i retirada de vehicle de via pública a l'apartat de Policia Local del web de l'Ajuntament


Tràmits destacats