Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Bonificacions

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació haurà de demanar-se en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitats.


Objecte:

La concessió de les següents bonificacions sobre la Taxa per intervenció en activitats:

a) Bonificació del 50% per trasllat d'activitats o per reobertures d'establiments quan no hagin transcorregut 6 mesos des de la data de baixa i no s'hagin modificat les instal·lacions.

b) Bonificació del 95% per les societats cooperatives.

c) Bonificació de fins al 30% sobre la quota per:

- Els establiments que incorporin instal·lacions d'estalvi energètic i/o la utilització d'energies alternatives que no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable. En concret, es bonificaran les mesures següents:

  • * Instal·lacions de sistemes d'estalvi de consum d'aigües, i com a mínim la instal·lació de difusors a les aixetes, cisternes de doble botó i re aprofitament de les aigües grises: 10%.

  • * Instal·lació de sistemes d'escalfament d'aigua per plaques solars: 10%.
  • * Altres mesures no incloses que hauran de ser valorades pels serveis tècnics de l'Ajuntament: 10%.

- Els establiments destinats exclusivament a la producció i distribució de productes i materials d'estalvi energètic i/o d'energies alternatives: 30%.

No obstant això, un cop aplicada la bonificació, la quota d'aquesta taxa serà com a mínim de 361 euros.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica interessada en l'inici d'una activitat o d'una instal·lació, i que compleixi els requisits especificats.

Període de presentació:

La bonificació haurà de demanar-se en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitats.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm.7:Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

En el moment de demanar la bonificació s'haurà d'acreditar que s'acompleixen els requisits.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats