Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació haurà de demanar-se en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitats.


Objecte:

L'exempció del pagament de la taxa en els següents casos:

- Canvis de nom per transmissions entre familiars de primer grau, per constitució/dissolució de societats mercantils en què continuï com associada la persona titular de l'activitat, o per canvi de denominació, absorció o fusió.

- Trasllats o reobertures motivats per enderrocs, incendis, inundacions o altres catàstrofes, així com també els trasllats motivats per expropiacions per part de l'Administració o per desnonaments per sentència judicial l'origen de la qual no sigui la falta de pagament de la renda.

- Exercici d'activitats professionals realitzades per persones físiques sempre que es tracti d'una activitat de col·legiació obligatòria, l'activitat es dugui a terme al domicili habitual del professional, i l'activitat estigui sotmesa al règim de comunicació prèvia.

- Les entitats de naturalesa associativa i finalitat social, cultural i/o esportiva que, sense ànim de lucre, estiguin inscrites al Registre municipal, per raó de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica interessada en l'inici d'una activitat o d'una instal·lació, i que compleixi els requisits especificats.

Període de presentació:

La bonificació haurà de demanar-se en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitats.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm.7: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos des de la sol·licitud
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

L'exempció de la taxa no eximeix de l'obligació de proveir-se de l'autorització, la llicència o el permís per desenvolupar l'activitat o de realitzar les comunicacions que obligui la legislació ambiental.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats