Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra menor - Comunicació prèvia sense documentació tècnica (Assabentat)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Aquest tràmit consisteix en la comunicació prèvia sense documentació que es fa a l'Ajuntament sobre la realització d'obres a l'interior de l'habitatge unifamiliar, en edifici plurifamiliar o solar i que, segons l'art. 11.2 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, estan exceptuades de la llicència prèvia municipal.

Els casos en els que s'ha d'efectuar la comunicació prèvia són els següents:

- Col·locació, substitució o reparació de paviment en interior d'habitatge o local.
- Canvi d'enrajolat en parets interiors d'habitatges o locals sense alteració d'envans ni d'estructura.
- Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors d'habitatges o locals.
- Canvi de mobles de cuina i/o sanitaris de bany en habitatge o local sense alteració d'envans ni d'estructura.
- Canviar o reparar instal·lacions interiors d'aigua, gas, electricitat, telèfon o calefacció en habitatge o local.
- Neteja de local sense ús.
- Col·locació o reparació del cel ras en habitatge o local.
- Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar, sempre que no suposin la destrucció de jardins existents.
- Canvi o reparació de portes interiors.
- Instal·lació o canvi de rètols dintre del local sense projecció a l'exterior.
- Actuacions cautelars i urgents per motius de seguretat i/o salubritat.

Si alguna actuació requereix d'ocupació de via pública, serà necesari tramitar el permís corresponent.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona interessada
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Secció de Llicències d'Obres i Activitats
Observacions:

Condicions per a la realització de les obres:

- Durant la realització dels treballs s'hauran d'adoptar les precaucions que, per a aquests casos, preveuen les Ordenances Metropolitanes vigents i les que aconsellin les normes de la bona construcció, així com les contingudes dins la legislació vigent en relació a la matèria.

- Les obres o instal·lacions que es duguin a terme s'hauran d'ajustar estrictament a les esmentades en l'assabentat, i s'incorrerà en infracció, objecte de les sancions previstes en les Ordenances Metropolitanes i altres disposicions aplicables, en cas que s'efectuï qualsevol modificació o extralimitació.

- El titular està obligar a tenir el present assabentat en tot moment durant l'execució de les obres, i a exhibir-lo, tantes vegades com el reclamin, als agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, incorrerà en les responsabilitats consegüents per desobediència als agents de l'autoritat.

- Les obres hauran d'acabar-se en el termini de 3 mesos des de la data de l'assabentat, o des de l'atorgament de la corresponent subvenció econòmica oficial que s'hagi pogut obtenir per a l'execució de les obres.

Horaris
D'acord amb l'article 26 de l'Ordenança reguladora de la contaminació per sorolls i vibracions, l'horari de treball serà el següent:

- L'horari de treball ha d'estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborales, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 21 hores els dissabtes i festius.
- L'horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 hores els dissabtes i festius.
- S'exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior les obres que s'hagin d'executar, amb caràcter d'urgència, per al restabliment de serveis essencials, com ara el subministrament d'electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el dia.

Gestió de runes
No es podran fer abocament de runes en llocs no autoritzats.
S'haurà de donar compliment al Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica el Decret 89/2010, de 29 de juny, del Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

Seguretat a l'obra
Tots els treballs es duran a terme de conformitat amb les mesures de seguretat i salut per a les obres de construcció en general que defineix el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre.

Inspecció de les obres
L'Ajuntament podrà portar a terne, mitjançant el seu personal tècnic, inspeccions per a comprovar que les obres s'ajusten a les informades en el document presentat.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats