Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra menor - Llicències d'obra

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

A títol informatiu, entre d'altres, queden sotmeses a llicència d'obres menors les obres següents:

- Aquelles que, per raó de la seva senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, no requereixen projecte tècnic però comporten ocupació de la via pública o necessitat d'autoritzacions sectorials prèvies (p. ex. servituds aeronàutiques).

- Obres de reforma que comportin petites alteracions de la superfície construïda o afectin a elements estructurals.

- Instal·lació d'ascensors.

- Petits moviments de terres.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
La persona titular de les obres o qui actuï en representació seva, degudament acreditat.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):

En les següents obres:
- Restauració, neteja i reparació de façanes, balcons, etc.,
Aquestes obres estan exemptes de pagament d'impost i taxa.

En la resta d'obres:
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Ordenança fiscal núm. 13 art. 7: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

En totes les obres:
En el cas que les obres impliquin muntatge de bastida en via pública s'haurà de dipositar una fiança.

Unitat responsable de la tramitació:
Secció de Llicències d'Obres i Activitats.
Òrgan que resol:
Decret de tinent alcalde
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes
Efectes del silenci administratiu:

Estimatori

Excepcions:
- En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu llicències en contra de la legislació.
- En cap cas es podran transferir per silenci administratiu al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini o servei públic.

Recursos:
Recurs de reposició potestatiu i recurs contenciós administratiu.
Observacions:
Termini d'execució de les obres:
Una vegada concedit el permís es disposa d'un any per a la seva execució

Informació complementària:
Secció d'Obres i Activitats
C. Major, 2-4, planta baixa
Horari:De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

Tràmits destacats