Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis i instal·lacions

EN TERMINI

Període de presentació:1 mes, comptat des de la data d'acabament de les obres.


Objecte:

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal d'acreditar que s'ha donat compliment a les condicions imposades en la llicència d'obres.
Estan subjectes a aquesta llicència les edificacions de nova construcció o les edificacions que han estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, quan per l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Empreses constructores o particulars que hagin obtingut prèviament llicència d'obres.
Període de presentació:
1 mes, comptat des de la data d'acabament de les obres.
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR

Presencialment: Al departament de Llicències d'Obres
c. Major, 2-4 baixos
Horari: De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.


Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme.
Òrgan que resol:
Decret tinent d'alcalde
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes
Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut un mes sense haver estat notificada disconformitat per part de l'Ajuntament es podrà utilitzar i ocupar l'edifici, sense perjudici de les facultats de verificació i inspecció per part de l'Ajuntament.


Recursos:
Recurs de reposició i recurs contenciós administratiu.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats