Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Certificat de règim urbanístic: aprofitament

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de règim urbanístic aplicable a una finca o sector concret mitjançant l'emissió del certificat de règim urbanístic corresponent.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 10:Taxa per expedicions de documents.
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes de tramitació. El certificat té una vigència de 6 mesos des de la seva notificació.
Efectes del silenci administratiu:

La manca de notificació del certificat d'aprofitament urbanístic, transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud comporta que les llicències urbanístiques que se sol·licitin durant el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del referit termini d'un mes, s'han d'atorgar si el projecte s'ajusta a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat, i també comporta que la sol·licitud de la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa regulada a l'article 73 del Decret 1/2010 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Recursos:
Recurs de reposició i recurs contenciós administratiu.
Observacions:
Per a més informació, s'haurà d'adreçar al Departament de Llicències d'Obres i Activitats
c. Major, 2-4

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats