Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicències de parcel·lacions

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de llicència per a la divisió o segregació simultània o successiva de terrenys en un o més lots, així com les operacions a les quals fa referència l'article 191.1, lletres b) i c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. No es podran autoritzar parcel·lacions en sòl no urbanitzable.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
La persona titular de la finca o finques objecte de parcel·lació.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR

Presencialment: Al departament d'Urbanisme
c. Major, 2-4, 1a planta
Horari: de dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per expedicions de documents.
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes, comptat des de la presentació de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori, només si és conforme amb la legalitat urbanística.
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats