Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència urbanística per a la constitució i modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de llicència urbanística per a totes les operacions consistents en la divisió en propietat horitzontal simple o complexa, llevat que aquesta divisió es produeixi en virtut de l'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació o que la determinació del nombre d'habitatges, d'establiments o d'altres elements o del seu increment estigui establerta en la llicència d'obres corresponent.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
La persona titular de les finques objecte de divisió horitzontal.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR

Presencialment: Al departament d'Urbanisme
c. Major, 2-4, 1a planta
Horari: de dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per expedicions de documents.
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes, comptat des de la presentació de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori, només si és conforme amb la legalitat urbanística.
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats