Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència d'obra nova, reforma i ampliació

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de llicència d'obres a l'Ajuntament que comportin una nova construcció, que comportin alguna modificació estructural o que suposin un augment del volum edificat.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Empreses constructores i particulars
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -
Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de Declaració contractista degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 13: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Termini màxim de resolució i notificació:
2 mesos de tramitació
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori.

Excepcions:

- En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic.
- En cap cas es podran transferir per silenci administratiu al sol·licitant o a tercer facultats relatives al domini o servei públic.
Els supòsits de silenci negatiu previstos en la legislació sobre règim del sòl o d'altra legislació d'aplicació.

Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.
Observacions:

Abans de l'inici de l'obra s'haurà de presentar davant l'Ajuntament el projecte executiu de l'obra degudament visat pel col·legi corresponent.


Per a més informació:
Departament d'Urbanisme
c. Major, 2-4 planta baixa
Horari:
De dilluns a divendres, matins de 9 a 13:30h
Tel. 93.379.00.50

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats