Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Llicències d'espectacles i activitats recreatives (Llei 11/2009)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de la llicència municipal per a l'exercici d'un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Estan subjectes a llicència municipal els establiments i les activitats que tot seguit es relacionen:


A) Espectacles públics:
 • 1. Espectacles teatrals, amb un aforament superior a 150 persones.

 • 2. Espectacles d'audició, amb un aforament superior a 150 persones.

 • 3. Espectacles musicals, amb un aforament superior a 150 persones.

 • 4. Els establiments no permanents desmuntables on se celebrin espectacles públics o activitats recreatives que tinguin un aforament autoritzat mínim de 150 persones en espai tancat o 1000 persones en espai obert i en tot cas, els que acullin espectacles de circ, requereixen llicència municipal d'establiment obert al públic no permanent i desmuntable.

 • 5. Altres espectacles singulars que per les seves característiques i naturalesa no es trobin definits i recollits específicament en aquesta Ordenança i se celebrin davant de públic en establiments o espais oberts al públic, amb un aforament superior a 150 persones en espais tancats o superior a 1000 persones en espais oberts.

 • 6. Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional incloses dins l'àmbit d'aplicació del Decret 112/2010 (representacions musicals, balls, exhibicions cavalcades, desfilades, etc) amb un aforament superior a 150 persones en espais tancats o superior a 1000 persones en espais oberts.

 • 7. Espectacles de circ.


B) Activitats recreatives:

 • 1. Activitats musicals, que es classifiquen en:
 • 1.1. Bars musicals amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.2. Discoteques amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.3. Sales de ball amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.4. Restaurants musicals amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.5. Sales de festes amb espectacle, incloses les d'infància i joventut amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.6. Sales de concert amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.7. Discoteques de joventut amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.

 • 1.8. Establiments de règim especial.

 • 1.9. Karaokes, cafès teatre i cafès concert amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb un aforament superior a 500 persones.


 • 2. Activitats de naturalesa sexual, que es classifiquen en:

 • 2.1 Locals amb servei de bar, amb ambientació musical.
 • 2.2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

L'autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar al departament de Gestió Tributària en el c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel.: 93.379.00.50, i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Termini màxim de resolució i notificació:

PER ACTIVITATS DE CARÀCTER ORDINARI:
Amb caràcter general, la resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència d'espectacles i activitats recreatives municipal es dictarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament. La no resolució i la notificació en el termini de sis mesos permet a la persona sol·licitant entendre desestimada la seva sol·licitud.

Els terminis restaran interromputs en el cas que es demani esmena o millora de la documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 68 de la LPAC.

PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI:
Amb caràcter general, la resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència ambiental municipal es dictarà en el termini màxim de un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament. La no resolució i la notificació en el termini d'un mes permet a la persona sol·licitant entendre desestimada la seva sol·licitud.

Els terminis restaran interromputs en el cas que es demani esmena o millora de la documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 68 de la LPAC.


PER A ACTIVITATS NO PERMANENTS DESMUNTABLES
Amb caràcter general, la resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència ambiental municipal es dictarà en el termini màxim de tres meses a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament. La no resolució i la notificació en el termini de tres meses permet a la persona sol·licitant entendre desestimada la seva sol·licitud.

Els terminis restaran interromputs en el cas que es demani esmena o millora de la documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 68 de la LPAC.

Efectes del silenci administratiu:

Si no hi ha resolució expressa dins del termini establert, la llicència s'entén denegada per silenci administratiu negatiu.

Recursos:
Els ordinaris del procedimiento administratiu.
Observacions:

Si l'activitat requereix la instal·lació de qualsevol RÈTOL INFORMATIU, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal al departament d'obres i el rètol haurà de seguir els paràmetres fitxats en l'Ordenança de Publicitat Estàtica aprovada per l'Ajuntament el dia 6 de febrer de 2002, així com complir els articles 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

Queda expressament prohibida la instal·lació de rètols bandera, excepte que facin referència a Hotels, aparcaments, farmàcies o caixers d'entitats de crèdit. Si l'establiment ja disposa de la instal·lació del rètol bandera, aquest haurà de ser retirat.

Tràmits destacats