Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud exercici dels drets de protecció de dades

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Tràmit mitjançant el qual es poden exercir els drets següents: informació i accés, rectificació, supressió o dret a l'oblit, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i l'oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils de dades de caràcter personal que consten en el Registre d'Activitats de Tractament de l'Ajuntament.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

- La persona afectada titular de les dades personals.
- Un representant en nom seu (en cas de menors de 14 anys, persones discapacitades o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Organització i Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Òrgan que resol:
Decret de la tinença d'alcaldia
Termini màxim de resolució i notificació:
Està en funció del tipus de dret que s'exerceixi.
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) de l'Ajuntament del Prat de Llobregat per correu electrònic a: dpd@elprat.cat

Reclamació dirigida a l'autoritat de control competent, com per exemple a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), a través de la tramitació d'un procediment de tutela de drets.

Contra la resolució que dicti, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant la directora de l'APDCAT i recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona.

Observacions:

Dret d'informació i d'accés: és el dret a sol·licitar i obtenir informació de les dades personals, si es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui, el termini de conservació i el dret a l'obtenció d'una còpia.

La sol·licitud d'informació i accés a dades personals s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció.

Dret de rectificació: és el dret a rectificar les dades personals quan siguin errònies o incompletes.

La sol·licitud de rectificació de dades personals ha d'especificar les dades a corregir i/o completar, afegint les correctes i/o completes. A més quan es consideri adient, s'hi adjuntaran els documents que acreditin que les dades són incorrectes i/o incompletes.

La sol·licitud de rectificació de dades personals s'ha de resoldre i notificar en el termini de 10 dies des de la seva recepció.

Dret de supressió (o dret a l'oblit): és el dret a suprimir les dades de caràcter personal quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van obtenir, quan resultin ser inadequades, excessives o innecessàries, quan es revoqui el consentiment o bé quan es conservin durant un temps superior al previst.

La sol·licitud de supressió de dades personals ha d'especificar les dades a suprimir.

La sol·licitud de supressió de dades personals s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció.

Dret a la limitació del tractament: és el dret a limitar el tractament en el futur de les dades personals.

La sol·licitud de limitació del tractament de dades personals s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció.

Dret a la portabilitat de les dades: és el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable de tractament, quan sigui tècnicament possible.

Dret d'oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils: és el dret a sol·licitar que no es tractin les dades personals quan:

- El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable o en interès legítim perseguit pel responsable o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de basar en motius relacionats amb la situació personal de la persona afectada i l'Ajuntament haurà de deixar de tractar-les, llevat que pugui acreditar un interès legítim que prevalgui per sobre de l'interès de la pesona afectada o sigui necessari per a la formulació, l'exercici o defensa de reclamacions.

- El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.

- El tractament té finalitats estadístiques, d'investigació o històriques i la persona afectada invoca un motiu relacionat amb la seva situació particular.

La sol·licitud d'oposició al tractament de dades personals i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, s'ha de resoldre i notificar en el termini de 10 dies des de la seva recepció.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats