Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Permís de filmacions/sessions fotogràfiques als equipaments/instal·lacions municipals i/o amb ocupació d'espai públic

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de permís per poder fer filmacions i/o fotografies als equipaments i/o instal·lacions municipals i/o que suposin una ocupació efectiva de l'espai públic.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Poden sol·licitar aquest tràmit els/les particulars, productores, estudis de fotografia, empreses, organitzacions, escoles o una persona representant degudament autoritzada.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm. 14 (Taxa per les ocupacions del subsòl, el sol, la volada i activitat a la via pública).
Article 4: Tarifes
Article 10. Exempcions i bonificacions

Ordenança fiscal número 9 (Taxa per vigilància especial).
Article 4. Bases i tarifes

Ordenança fiscal reguladora de preus públics
Annex IX. Cesió d'espais municipals, no tarifats específicament, per a rodatges i reportatges fotogràfics.
Annex III, punt 5. Preus públics per al lloguer de la Granja de la Ricarda.
Article 5, punt 5. Exempcions

Unitat responsable de la tramitació:
Gabinet de Premsa i Comunicació - El Prat Film Office
Òrgan que resol:

Les peticions de filmacions/fotografies als equipaments i/o instal·lacions municipals es resoldran per Decret d'alcalde. Les peticions que suposin l'ocupació de l'espai públic, es resoldran per Decret del tinent d'alcade de l'Area d'Acció ambiental, Energia i Serveis urbans.

Per resoldre, caldrà informe previ de la unitat tramitadora responsable de la gestió de l'equipament i/o instal·lació i si s'ocupa l'espai públic, caldrà informe previ de Policia local.

Termini màxim de resolució i notificació:

15 dies hàbils, en funció de les diferents actuacions que comporti la sol·licitud.

Una vegada que es resolgui la sol·licitud, podreu consultar a la vostra bústia de notificacions, el Decret d'autorització i si es correspon, la liquidació i/o la factura.

El dia del rodatge/sessió fotogràfica haureu de tenir el permís i el justificant de pagament de les taxes, preus públics i/o serveis especials, al lloc on es desenvolupi la producció, per si us els demanen.

Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu
Observacions:

Les autoritzacions de filmació i/o fotografia als equipaments i edificis municipals i/o que ocupin l'espai públic estan condicionades al compliment dels requisits següents:

Termini de petició:
Els terminis de petició d'aquest tràmit és d'un mínim de 10 dies hàbils.
Els formularis relatius a aquesta sol·licitud els podeu descarregar a l'apartat "Sol·licituds i documentació complementària" que es troba al final d'aquesta pàgina.

Documentació:
La sol·licitud de producció audiovisual ha d'anar acompanyada dels documents següents:

 • DNI de la persona peticionària (en aquells casos que actua com a particular i no en nom d'una empresa).
 • Comunicació de la targeta acreditativa del NIF (document de l'Agència Tributària) de l'empresa peticionària.
 • DNI de la persona que actua com a representant de l'empresa peticionària.
 • DNI de la persona que cedeix els poders a la persona representant, per realitzar el tràmit en nom de l'empresa.
 • Document de cessió de poders per actuar en nom de l'empresa peticionària, en la gestió del tràmit.
 • Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil.
 • Últim rebut/justificant del pagament de la pòlissa de Responsabilitat civil.
 • Plànol indicant la localització del set de rodatge i la proposta de localització de l'estacionament dels vehicles de rodatge.

  Un cop presentada la sol·licitud, si aquesta no inclou la documentació demanada, l'Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè aporti els documents preceptius, amb la indicació de què, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seva petició.
  No es realitzarà cap canvi en la documentació presentada sense el consentiment i/o coneixement d'El Prat Film Office.

  Pagament:
  És obligatori fer el pagament de la liquidació i/o la factura abans de l'inici del rodatge/sessió.
  El pagament es farà seguint les instruccions de la liquidació i/o de la factura que s'adjuntaran a la notificació del Decret d'autorització.

  Política de Protecció de Dades
  L'Ajuntament declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre l'activitat proposada, així com sobre les persones participants en l'activitat i sobre les imatges que se'n derivin. Al respecte, cal recordar que el/la titular de l'autorització haurà de respectar, en tot cas, les prescripcions d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea - DOUE del 4-5-2016) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Altres:
  Aquesta autorització és independent d'altres autoritzacions administratives que calguin per poder exercir l'activitat.

 • Tràmits destacats