Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Sol·licitud informe previ en matèria de seguretat contra incendis

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


NOTA:
CANVI EN LA TRAMITACIÓ DE L'INFORME PREVENTIU EN MATÈRIA D'INCENDIS.

Des del dia 1 Març de 2024, s'ha produït una modificació en relació a la manera en que es sol·licitava l'informe preventiu en matèria d'incendis fins llavors.
A partir d'ara, l'informe previ en matèria de prevenció d'incendis se sol·licitarà seguint una de les dues alternatives següents, segons sigui el cas:

Cas 1: Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis mitjançant a través del Canal Empresa

S'efectuarà per aquesta via en algun dels dos casos següents:

a)Quan el titular de l'activitat és un privat i l'activitat està classificada en règim de Comunicació d'inici d'activitat.

b) Quan l'activitat és de caràcter esporàdic o puntual.

En aquest supòsit el titular de l'activitat haurà de tramitar la sol·licitud d'informe d'incendis directament a través del Canal Empresa i amb anterioritat a la presentació de la comunicació d'inici d'activitat i/o comunicació prèvia d'obres, llicència d'obres menors.

La informació sobre la documentació que s'ha adjuntar, aixi com les capacitat MB dels documents i formats estarà establerta en aquest canal i la persona interessada podrà fer el seguiment de l'expedient des de l'espai autenticat de Canal Empresa.

Cas 2: Sol·licitud d'informe previ d'incendis quan el tràmit formi part d'una llicència d'obres majors o llicència d'activitats.

La sol·licitud de l'informe previ d'incendis la tramitarà l'Ajuntament seguint el procediment administratiu de la llicència sol·licitada.

Recorda que els documents tècnics han d'estar signats electrònicament pel tècnic competent, visats pel col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar. Les signatures electròniques incrustades o les manuscrites escanejades no són vàlides.

Objecte:

L'informe previ en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol·licitar, tal i com estableix la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, quan l'activitat es considera de risc important en matèria d'incendis:

1) Activitats incloses en els annexos 1 o 2 de l'esmentada llei.

2) Activitats que siguin de caràcter esporàdic o puntual, d'acord amb l'article 23 de l'esmentada llei.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:

La persona jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o en el seu representat legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació en la que actua.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya
Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït.
Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior.
Termini màxim de resolució i notificació:
El termini per resoldre la petició d'informe per l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe en el cas d'activitats incloses als annexos 1i 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a establiments, activitats, infraestructures i edificis, i de 15 dies hàbils en el cas d'activitats esporàdiques o de caràcter puntual.
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.

Tràmits destacats