Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Sol·licitud informe previ en matèria de seguretat contra incendis

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:

La persona jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o en el seu representat legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació en la que actua.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït.
Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior.
Termini màxim de resolució i notificació:
El termini per a resoldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe.
Efectes del silenci administratiu:
No opera
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Observacions:

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en el termini de dos mesos i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

-En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.
-En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

Tràmits destacats