Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Objecte:

Inscripció en la llista d'espera per a l'atorgament d'autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans de les finques del camí de la Bunyola. L'adjudicació d'un hort urbà comporta la utilització privativa de les instal·lacions municipals destinades a aquesta finalitat, amb caràcter precari i essencialment revocable, per raons d'interès públic.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.

Qui ho pot sol·licitar:
Els horts urbans municipals es dirigeixen a persones amb edats compreses entre els 18 i els 64 anys.
Qualsevol persona física que reuneixi les condicions següents:

- Estar domiciliat/da al Prat de Llobregat, amb inscripció al padró municipal d'habitants per un temps no inferior a 1 any en el moment de fer la sol·licitud.

- Haver complert 18 anys i no tenir més de 64.

- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, tant si és en qualitat de propietari/a, usufructuari/a, arrendatari/a o qualsevol altra modalitat que impliqui ús o gaudi de l'hort o terreny.

- No conviure amb algú que hagi sol·licitat o sigui usuari/usuària d'un altre hort.

- No tenir cap deute, per cap concepte, amb l'Administració municipal.

- No patir cap malaltia física que impedeixi fer aquest tipus de treballs.

Període de presentació:
Tot l'any.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):

Per a la inscripció en la llista de reserva: gratuït.

En cas d'adjudicació:

- Garantia/fiança per un import de 100 euros. Segons la clàusula XI de les Bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals.

- Preu públic per la utilització privativa dels horts urbans municipals, per a l'any 2024, de 115 euros, que es revisarà de forma anual.

Les persones beneficiàries dels horts municipals que vulguin sol·licitar l'exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic, hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar, siguin inferiors o iguals a la progressió de la taula recollida en la clàusula VII de les Bases reguladores de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals.


Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Òrgan que resol:
Tinència d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Termini màxim de resolució i notificació:

Les sol·licituds s'incorporen a la llista de reserva en els termes i condicions assenyalats en les Bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals ubicats al camí de la Bunyola.


Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori.

Recursos:
Potestatiu i contenciós administratiu.
Observacions:

La durada de l'autorització d'ús és d'un any. L'Ajuntament pot prorrogar-la anualment, de forma tàcita, fins a un límit de cinc anys, llevat dels supòsits d'extinció previstos en les Bases. La pròrroga automàtica anual es produeix sempre que la persona interessada acrediti documentalment, abans de l'acabament de cada termini anual, que continua complint les condicions necessàries d'ús que s'indiquen a aquestes bases i que ha fet el pagament de la taxa anual.

El preu públic de l'ús privatiu de l'hort, es podrà fraccionar en períodes de 4 mesos.

La garantia/fiança de serveis és per a garantitzar el cumpliment de les obligacions i deures. En acabar l'autorització d'ús, l'Ajuntament tornarà aquesta garantia, sempre que les instal·lacions es retornin en bon estat i sense gastos pendents.

En tot cas, la inscripció a la llista de reserva no confereix cap dret a obtenir l'autorització d'ús dels horts que quedin vacants.

Per a més informació sobre les instal·lacions, condicions, obligacions de les persones usuàries, etc., caldrà consultar les Bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts municipals.

Tràmits destacats