Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta

EN TERMINI

Objecte:

L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) grava l'exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en un local determinat i estiguin o no especificades a les tarifes de l'impost.

La presentació d'aquesta declaració a l'Ajuntament és obligatòria per als subjectes passius obligats al pagament: les persones jurídiques amb una xifra de negoci superior al milió d'euros i els contribuents per l'impost sobre la renda de no residents que tinguin un import net de la xifra de negoci superior a un milió d'euros.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a instància de l'Ajuntament.
Qui ho pot sol·licitar:
- El subjecte passiu.
- Un representant degudament autoritzat.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 2:Impost sobre activitats econòmiques.
Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

La declaració d'alta produeix un doble efecte:
- La liquidació corresponent al període impositiu a què es refereix la declaració.
- La inclusió en les successives matrícules anuals, fins que el contribuent presenti declaració de baixa per cessament de l'activitat o per inici d'exempció.

Només els obligats al pagament hauran de presentar a l'Ajuntament les declaracions pròpies de l'impost (alta, baixa i variacions). Els subjectes exempts de pagament hauran de complir les seves obligacions formals mitjançant la Declaració Censal davant la delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tràmits destacats