Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Declaració de variació

EN TERMINI

Període de presentació:

En el termini d'un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
En el cas que es tracti d'una declaració de comunicació de l'import net de la xifra de negoci: entre l'1 de gener i el 14 de febrer de l'exercici en què hagi de tenir efecte aquesta comunicació.


Objecte:

La presentació d'aquesta declaració davant l'Ajuntament es farà per la variació d'algun o alguns dels elements tributaris de l'Impost sobre Activitats Econòmiques dels contribuents subjectes a l'impost i no exempts que estiguin donats d'alta a l'IAE.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a petició de l'Ajuntament.
Qui ho pot sol·licitar:
- El subjecte passiu.
- Un representant degudament autoritzat.
Període de presentació:

En el termini d'un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
En el cas que es tracti d'una declaració de comunicació de l'import net de la xifra de negoci: entre l'1 de gener i el 14 de febrer de l'exercici en què hagi de tenir efecte aquesta comunicació.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 2:Impost sobre activitats econòmiques.
Unitat responsable de la tramitació:

En cas de qualsevol discrepància, el departament de Gestió Tributària informarà al contribuent de la mateixa per a la seva resolució.
Serà suficient justificació del tràmit la copia de variació degudament registrada per l'Ajuntament.

Òrgan que resol:
El Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició.

Tràmits destacats