Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud d'accés a la informació pública

EN TERMINI

Període de presentació:En qualsevol moment.


Objecte:

Aquest tràmit permet exercir el dret de qualsevol persona a accedir a la informació pública que consideri del seu interès, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. S'entèn com a informació pública els continguts o documents, en qualsevol suport o format, que ha estat elaborada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Seran causes d'inadmissió, mitjançant resolució motivada, aquelles establertes a l'article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i a l'article 19 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

El dret d'accés a la informació pública podrà ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida per Llei. També quan el coneixement o la divulgació de la informació comporti un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Les sol·licituds d'accés hauran de ser denegades si la informació conté dades personals especialment protegides. Si es tracta d'informació amb dades personals no especialment protegides, es podrà donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

En general, els límits aplicats al dret d'accés a la informació pública han d'atendre les circumstàncies del cas concret, especialment la concurrència d'un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés sol·licitat.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física major de setze anys, a títol individual o en nom i representació d'una persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Període de presentació:
En qualsevol moment.
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica
Taxes i impostos associats (pagament):

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original resten subjectes a la contraprestació econòmica establerta per la corresponent ordenança fiscal.

Unitat responsable de la tramitació:
Departament d'Organització.

Òrgan que resol:
Decret de la tinença d'alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació:

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la recepció de la sol·licitud.

Aquest termini es podrà prorrogar quan es justifiqui per raó del volum o complexitat de la informació requerida.

En el cas que es denegui totalment o parcialment la sol·licitud d'informació es podrà presentar una reclamació, presencialment o electrònicament, davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà positiu, excepte quan una norma amb rang de llei estableixi expressament l'efecte desestimatori.

Recursos:

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades. Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Tràmits destacats