Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Servei Públic de Consum: Tramitació de queixes, reclamacions i denúncies

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

El Servei Públic de Consum és una prestació municipal que gestiona les reclamacions, per mitjà de la mediació de consum, i tramita denúncies i queixes segons la normativa vigent i les competències municipals en matèria de consum.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a instància de l'Ajuntament.
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona, física o jurídica, que, com a destinatària final, adquireix béns o utilitza serveis per al seu consum o ús particular, sempre que el proveïdor/a tingui caràcter empresarial o professional. També poden sol·licitar la mediació de consum les microempreses, sempre que sigui de serveis bàsics i/o de tracte continuat.
Les microempreses han d'adjuntar la declaració responsable de microempresa. (model al final del tràmit)
Aquest servei té competència i pot intervenir en conflictes de consum quan la persona consumidora o l'empresa tenen domicili a la nostra ciutat.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
A la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Informació complementària
Servei Públic de Consum (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
C. Major, 23
Tel. 933 790 050 (extensió 5136)
Adreça electrònica:omic@elprat.cat
Horari d'atenció al públic:
de les 9 h a les 13.30 h de dilluns a divendres

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Consum
Òrgan que resol:
Salut Pública i Consum.
Termini màxim de resolució i notificació:

El termini màxim de resolució dependrà del tipus de queixa,reclamació o denúncia.
Si es tracta d'un procediment de mediació, té una durada màxima de 3 mesos comptats des que es notifica l'acord d'inici.

Observacions:

Glossari de definicions:

Reclamacions: És un escrit formal en el qual de l'exposició dels fets es desprèn que la persona consumidora pretén la reparació d'un dany, el rescabalament d'una quantitat, l'anul·lació d'un contracte o el compliment d'algun pacte.

Denúncia: És la comunicació a l'Administració d'un fet que pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum i disciplina de mercat. La finalitat és defensar els interessos generals i corregir les possibles irregularitats que prèviament s'han constatat.

Queixa: És una petició de la persona consumidora a l'Administració per tal de millorar la qualitat dels béns i serveis que s'ofereixen al mercat i que no constitueix infracció administrativa.

Microempresa: És una empresa que ocupa a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç no supera els 2 milions d'euros.

Tràmits destacats