Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra menor - Comunicació previa amb aportació de documentació tècnica

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Aquest tràmit us permet executar les obres incloses en la tipologia d'obres sotmeses a comunicació prèvia (article 187 bis de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, d'acord amb la modificació introduïda per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica).

Mitjançant la presentació de la comunicació prèvia acompanyada de la documentació tècnica corresponent, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l'inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal.

Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa, l'Ajuntament advertirà la persona interessada que mentre no es presenti la comunicació i la documentació preceptiva , no es podran executar les obres comunicades.

Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic (obres noves d'escassa entitat constructiva; obres que no suposin alteració de la composició de l'edifici, ni de volum ni del conjunt del sistema estructural; ni de canvi d'ús, ni que afectin a edificacions catalogades) ni ocupin via pública per a la seva execució.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis.

c) El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte ús residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

f) La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

h) La instal·lació de plaques fotovoltàiques amb alçada no superior a 1m d’acord amb l’ordenança. Consulta l’Ordenanç a:Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Prat de llobregat


A títol informatiu i entre d'altres resten sotmeses a comunicació prèvia les obres següents:

- Reforma d'habitatges o locals que requereixin enderrocs o modificacions de distribucions.
- Reforma de façanes i edificis que NO requereixin instal·lació de bastides ni d'altres afectacions de via pública.
- Reforma de vestíbuls en escales de comunitats.
- Reforma de terrats i cobertes d'edificis.
- Reforma i adequació de naus industrials.
- Instal·lacions de rètols i tendals que NO ESTIGUIN UBICATS A COBERTA DE L'EDIFICI (OBSERVACIONS: RESTA PROHIBIDA LA INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS BANDERA )
- Primera utilització i ocupació d'edificis.
- Reformes i adequacions de naus industrials.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:
La persona titular de les obres o qui actuï en representació seva, degudament acreditada.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Les obres següents resten exemptes de pagament d'impost i taxa:
- Restauració, neteja i reparació de façanes, balcons, etc.
- Reparació de cobertes i terrats.
- Construcció d'envans pluvials.
- Eliminació de barreres arquitectòniques.

En la resta d'obres:
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Ordenança fiscal núm. 13 art. 7: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Unitat responsable de la tramitació:
Secció de Llicències d'Obres i Activitats
Òrgan que resol:
Decret de tinent d'alcalde
Termini màxim de resolució i notificació:

En el moment que es presenta la comunicació es poden iniciar les obres sota la responsabilitat de la persona interessada.
L'Ajuntament disposa de les competències per verificar la documentació i/o inspeccionar les obres per tal de comprovar que s'ajustin a la comunicació presentada, en cas contrari requerirà la persona titular perquè esmeni les deficiències i, si és el cas, suspengui l'execució de les obres.

Efectes del silenci administratiu:
- En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu llicències en contra de la legislació o del planejament.
- En cap cas es podran transferir, per silenci administratiu a la persona sol·licitant o a tercers, facultats relatives al domini o servei públic.

Observacions:

Termini d'execució de les obres:

Les comunicacions prèvies relatives a l'execució d'obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Si la comunicació no reuneix els requisits exigits (termini d'inici i execució de les obres), no pot dur a terme l'acte de què es tracti.

Col·locació de rètols i tendals:
RESTA PROHIBIDA LA INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS BANDERA i, d'existir, s'haurà de retirar.
Els rètols han de seguir els paràmetres fixats en l'Ordenança de publicitat estàtica d'aquest Ajuntament, aprovada definitivament el dia 6 de febrer de 2002, (s'han d'instal·lar dintre del forat arquitectònic) i complir l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Els aparells d'aire condicionat han de respectar, igualment, allò regulat en l'Ordenança municipal corresponent, on s'indica, de forma general, que s'han d'instal·lar en coberta o, si no fos possible, integrats en els forats arquitectònics de l'edificació.

Construcció de rampes per a persones amb mobilitat reduïda:
El pendent màxim de la rampa serà del 12% (màxim recomanable: 10%).
L'amplada mínima serà de 90 cm.
El paviment ha de ser dur i antilliscant.
A l'inici i al final de cada rampa ha d'haver un espai lliure on es pugui descriure un cercle d'1,5 m o 1,20 m de diàmetre.

Informació complementària:
Secció de Llicències d'Obres i Activitats
Ajuntament del Prat de Llobregat
C. Major, 2-4, planta baixa
08820-El Prat de Llobregat

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

Tràmits destacats