Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (CPCT)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Objecte:

Mitjançant la comunicació prèvia amb Certificat Tècnic, l'interessat posa en coneixement de l'administració pública competent l'inici d'una activitat econòmica, que requereix la presentació d'un certificat tècnic segons l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

La comunicació de dades per a l'inici de l'activitat en un establiment habilita immediatament per a l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del titular i del tècnic competent que signa la documentació tècnica. La comunicació de les dades faculta l'Administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

La manca de pagament de les taxes relatives a l'activitat econòmica abans que s'iniciï comporta deixar sense efecte la comunicació.

La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que han d'estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o, si s'escau, per la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència i també per a la resta de llicències sectorials necessàries.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:

La persona jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un sol centre o establiment o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Les activitats sotmeses a règim de Comunicació Prèvia amb certificat tècnic són les incloses en l'annex (vegeu columna corresponent a "certificat tècnic"), de la Llei 18/2020, de 28 de desembre , de facilitació de l'activitat econòmica : Annex Llei 18/2020

Període de presentació:
Tot l'any.
Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

L'autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar al departament de Gestió Tributària, c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel.: 933 790 050, i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Departament d'Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:
No hi ha resolució.
Efectes del silenci administratiu:
No opera
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Termini màxim de resolució i notificació:
No hi resolució.

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través d'l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir de el qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi de el comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar la conformitat de les dades que conté.

Observacions:
Requisits previs:

1. Les activitats que d'acord amb les seves necessitats requereixen l'entrada de vehicles a l'interior de l'establiment han de disposar del Decret de concessió de llicència de gual atorgat per l'Ajuntament en el moment de presentar la comunicació prèvia. Aquest tràmit s'ha de fer amb antelació, fent la sol·licitud preceptiva per poder tenir-la concedida en el moment de formalitzar la comunicació d'inici d'activitat.

2. Si es tracta d'una activitat que es vulgui emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic, s'haurà d'aportar l'informe de compatibilitat urbanística.

3. Si l'activitat requereix la instal·lació de qualsevol RETOL INFORMATIU, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal al Departament d'Obres i el rètol ha de seguir els paràmetres fixats en l'Ordenança de Publicitat Estàtica aprovada per l'Ajuntament el dia 6 de febrer de 2002, així com complir l'article 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

Està expressament prohibida la instal·lació de RÈTOLS BANDERA, excepte els que facin referència a hotels, estacionaments, farmàcies o caixers d'entitats de crèdit. Si l'establiment ja disposa de la instal·lació del rètol bandera, haurà de retirar-la. Els rètols de l'establiment s'han d'instal·lar dins dels buits arquitectònics de l'establiment. Més informació dirigir-se al departament d'obres.

4. Per a desenvolupar l'activitat caldrà realitzar les reformes que s'escaiguin en matèria d'accessibilitat (habilitació de rampes, construcció de cambres de bany adaptades, etc) segons la normativa d'aplicació vigent en cada moment. Aquestes reformes podran requerir la comunicació prèvia de les obres a executar al Departament d'Obres.


Altres:

Un cop efectuat el tràmit de presentació de documentació, la persona interessada podrà iniciar l'exercici de l'activitat, sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de la obtenció d'altres títols habilitats que puguin ser preceptius d'acord amb la legislació sectorial.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la comunicació d'inici d'activitat no es vàlida, i pot ordenar la clausura de l'activitat, dintre del marc del procediment instruït a l'efecte.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena.


Nota informativa

Mitjançant Modificació del Pla General Metropolità aprovada definitivament en data 16 de juliol de 2019 (DOGC 22.07.2019) s'han regulat les condicions d'implantació dels habitatges d'ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal en la modalitat d'hostals o pensions, apartaments turístics, albergs de joventut i residències d'estudiants, al terme municipal del Prat de Llobregat.

Tràmits destacats