Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Sol·licitud informe Urbanístic associat a la tramitació d'activitats (IU)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

La persona interessada en la instal·lació en el Prat de Llobregat d'una activitat concreta, abans de demanar l'autorització o llicència ambiental, haurà de sol·licitar a aquest Ajuntament un certificat de compatibilitat que determini si l'emplaçament de l'activitat projectada és compatible amb el planejament urbanístic aplicable al municipi.

En concret han de sol·licitar l'informe urbanístic les persones que vulguin exercir les activitats següents:

1.- Activitats incloses en l'annex I, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

2.- Activitats incloses en els annexos II, III i IV, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, que afectin directament a espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 79/409/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment.

3.- Activitats codificades amb el codi 7.9 de l'annex II,de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats: Instal·lacions industrials per elaborar greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per fabricar fècules, instal·lacions industrials per elaborar confitures i almívars, instal·lacions industrials per fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea.

4.- Activitats incloses en l'annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, que es vulguin emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic.

5.- Establiments inclosos en l'annex I del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, que hagin de sol·licitar la corresponent llicència o autorització davant l'administració de la Generalitat de Catalunya.

6.- Per a l'exercici de qualsevol altra activitat, es podrà demanar a criteri de la persona interessada.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Per evitar que la sol·licitud estigui incompleta i no sigui admesa a tràmit, s'aconsella a la persona sol·licitant que, abans de presentar-la a l'OIAC, passi per la Secció de Llicències d'Obres i Activitats perquè la revisin. No s'ha de confondre aquest tràmit amb el de verificació de suficiència i idoneïtat de la comunicació.


Informació complementària
Secció d'Activitats
C. Major, 2-4, Bxs.
De dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança Fiscal núm.:10 Taxa per expedició de documents.
Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:
No hi ha resolució.
Termini màxim de resolució i notificació:

1 mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no es lliuri en el termini indicat, es pot justificar que s'ha demanat amb una còpia de la sol·licitud d'informe urbanístic i de la documentació presentada a l'Ajuntament amb constància de la data de presentació, per tal de continuar amb la tramitació de l'expedient.

Si l'informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s'emeti, sempre que sigui abans d'emetre la llicència o autorització preceptiva, s'ha de dictar resolució que posi fi al procediment i arxivar les actuacions.

En el cas d'activitats incloses en l'annex II de la Llei 20/2009, que es vulguin emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic, l'informe s'ha de lliurar en el termini de 20 dies. Si l'informe no s'emet en el termini indicat el sol·licitant podrà presentar la comunicació fent referència al núm. de registre d'entrada de la sol·licitud d'informe urbanístic.

No obstant això, no es podrà formalitzar la comunicació si l'informe s'emet fora de termini però abans de la presentació de la comunicació i és desfavorable.

En tot cas, no s'entendran adquirides per silenci administratiu llicències en contra de la legislació o planejament. I no es podran transferir per silenci administratiu al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini o servei públic.


Efectes del silenci administratiu:

Si l'informe no s'emet en el termini indicat el sol·licitant podrà presentar la comunicació fent referència al núm. de registre d'entrada de la sol·licitud d'informe urbanístic.

No obstant això, no es podrà formalitzar la comunicació si l'informe s'emet fora de termini però abans de la presentació de la comunicació i és desfavorable.

En tot cas, no s'entendran adquirides per silenci administratiu llicències en contra de la legislació o planejament. I no es podran transferir per silenci administratiu al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini o servei públic.

Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Observacions:
Per rebre més informació s'haurà d'adreçar al Departament d'Urbanisme:

C. Major, 2-4, planta baixa
08820-El Prat de Llobregat
Horari:
De dilluns a divendres, matins de 9 a 13.30 h
Tel. 933 790 050

Tràmits destacats