Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Es el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Els criteris per a qualificar la modificació de no substancial, són els disposats a l'article 59 de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control ambiental d'activitats en Catalunya, i en l'artícle 53 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.

MODIFICACIÓ D'ACTIVITAT SOTMESA A LLICÈNCIA

La modificació no substancial amb efectes per a les persones o el medi ambient, s'ha de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes.

La comunicació d'aquesta modificació, es farà complimentant les dades i la documentació previstes en l'annex II de l'esmentada Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.


MODIFICACIÓ D'ACTIVITAT SOTMESA A COMUNICACIÓ PRÈVIA:

La modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l'Ajuntament. Si les modificaciones estan relacionades amb la configuració física o les instal·lacions de l'establiment, la informació ha d'incloure una descripció que permeti determinar el seu abast i caràcter no sustancial.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.


Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
La persona jurídica titular de l'activitat o el seu representant legal. En aquest cas haurà de declarar la representació amb la qual actua.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

L'autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar en el departament de Gestió Tributaria, c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel. 933 790 050, i prèviament a la presentació de la sol·licitud al Registre d'Entrada de la OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.

Òrgan que resol:
No hi ha resolució
Termini màxim de resolució i notificació:
No hi ha resolució
Efectes del silenci administratiu:
No opera
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Observacions:

Requisits previs:

1. Haver fet el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

2. En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

Altres:

Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCCA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.


Tràmits destacats