Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (CPA)

EN TERMINI

Període de presentació:

La comunicació prèvia ambiental municipal es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que poden ser preceptives d'acords amb la legislació sectorial.Objecte:

Mitjançant la comunicació prèvia ambiental municipal l'interessat posa en coneixement de l' administració pública competent, l' inici d'una activitat de baix risc de les incloses en l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant LPCAA) i d'altres derivades de l'Ordenança municipal, i acompanya el projecte i el certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

La comunicació prèvia permet iniciar una activitat des del dia de la presentació i faculta a l'administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que es contenen.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:

La persona jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual actua.

Les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental municipal són les següents:

A. Activitats incloses en l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant LPCAA).

B. Activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures pública o privada, activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'Annex II de la LPCAA sempre que, com activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix, ni tinguin la condició d'activitats estables.

C. També estan subjectes a comunicació prèvia els establiments i les activitats o espectacles no inclosos en la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica, què estiguin inclosos en el Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic, aprovat per la Generalitat de Catalunya (Annex I del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en endavant Decret 112/2010, de 31 d'agost), que a continuació es relacionen:

  • 1. Espectacles teatrals, amb un aforament de fins a 150 persones.

  • 2. Espectacles d'audició, amb un aforament de fins a 150 persones.

  • 3. Espectacles musicals, amb un aforament de fins a 150 persones.

  • 4. Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

  • 5. Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, d'interès artístic o cultural amb un aforament inferior a 150 persones en espais tancats o 1000 persones en espais oberts.

  • 6. Altres espectacles singulars que per les seves característiques i naturalesa no es troben definits i recollits específicament en l'Ordenança d'intervenció municipal en locals de pública concurrència, en espectacles públics i en activitats recreatives i que es fan davant de públic en establiments amb un aforament inferior a 150 persones, en espais tancats o 1000 persones en espais oberts.

  • 7. Establiments no permanents desmontables en què es realitzen espectacles públics o activitats recreatives, excepte els espectacles de circ, que tinguin un aforament autoritzat de menys de 150 persones en espais tancats, -o 1000 persones en espais oberts.

  • 8. Activitats i instal·lacions esportives amb una superfície construïda superior a 120 m2.

D. Activitats amb incidència ambiental i/o sobre la seguretat de les persones que no puguin classificar-se en cap dels altres règims de tramitació previstos a l'Ordenança municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, ni a l'Ordenança d'intervenció municipal en locals de concurrència pública, en espectacles públics i activitats recreatives.


Període de presentació:

La comunicació prèvia ambiental municipal es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que poden ser preceptives d'acords amb la legislació sectorial.


Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

La autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar en el departament de Gestió Tributaria, c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel. 933 790 050, i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de la OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.

Òrgan que resol:
No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.


Termini màxim de resolució i notificació:
No hi ha resolució
Efectes del silenci administratiu:
No opera
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Observacions:
Requisits previs:

1. Les activitats incloses en l'annex 1 de la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis tenen que disposar, en el moment de presentar la comunicació prèvia, de l'acta de comprovació favorable en matèria d'incendis realitzada per una Entitat Col·laboradora de la Administració. Per tant, aquest tràmit s'ha de realitzar amb l'antelació suficient perquè hagi finalitzat en el moment d'iniciar l'activitat. El tràmit d'obtenció d'aquesta autorització d'acord amb la Llei 3/2010 s' iniciarà presentant en el Registre de l'Ajuntament la documentació establerta per la Direcció General de Prevenció Extinció d'Incendis i Salvament a tal efecte.
Més informació.

2. Les activitats que d'acord amb les seves necessitats per desenvolupar l'activitat requereix l'entrada de vehicles en l'interior de l'establiment han de disposar en el moment de presentar la comunicació prèvia del decret de concessió de llicència de gual atorgada per l'Ajuntament. Per tant aquest tràmit ha de realitzar-se amb antelació, realitzant la sol·licitud preceptiva per poder tenir-la concedida en el moment de formalitzar la comunicació prèvia d'inici d'activitat.

3. En cas que es tracti d'una activitat que es requereix situar en edificacions existents construïdes sens ús específic, es tindrà que aportar l'informe de compatibilitat urbanística.

4. Si la activitat requereix la instal·lació de qualsevol RÈTOL INFORMATIU, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal al Departament d'Obres i el rètol haurà de seguir els paràmetres fitxat en la Ordenança de Publicitat Estàtica aprovada per l'Ajuntament el dia 6 de febrer de 2002, així com complir els articles 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.
Està expressament prohibida la instal·lació de rètols bandera, excepte aquells que facin referència a hotels, aparcaments, farmàcies o caixers d'entitats de crèdit. Si l'establiment ja disposa de la instal·lació del rètol bandera, aquest haurà de ser retirat.

5. Establiments alimentaris: En aplicació del RD 191/2011, de 8 de març, que modifica les condicions d'inscripció de les industries alimentaries en el Registre general sanitari d'empreses alimentaries i aliments, en les activitats relacionades amb aquests establiments, junt amb la comunicació prèvia, s'haurà d'aportar el formulari de declaració responsable d'inici d'activitat per establiments alimentaris.

6. L'activitat ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

7. Disposar del projecte tècnic de l'activitat redactat i signat per un tècnic competent així com el certificat tècnicjustificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per tècnic competent.

8. Haver fet el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

9. Per a desenvolupar l'activitat caldrà realitzar les reformes que s'escaiguin en matèria d'accessibilitat (habilitació de rampes, construcció de cambres higièniques adaptades, etc) segons la normativa d'aplicació vigent en cada moment. Aquestes reformes podran requerir la comunicació prèvia de les obres a executar al Departament d'Obres.

Altres

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la declaració responsable no es vàlida, podent ordenar la clausura de l'activitat, dintre del marc del procediment instruït a l'efecte.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena.


Tràmits destacats