Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats (CN)

EN TERMINI

Període de presentació:

Tot l'any.
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït la transmissió.


Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Tant el transmitent com el nou titular
Període de presentació:

Tot l'any.
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït la transmissió.

Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

L' autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar en el departament de Gestió Tributaria, c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel. 933 790 050, i prèviament a la presentació de la sol·licitud al Registre d'Entrada de la OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció d'Intervenció d'activitats i serveis.

Òrgan que resol:
No hi ha resolució.
Termini màxim de resolució i notificació:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.Efectes del silenci administratiu:
No opera
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Observacions:

Requisits previs:

1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
2. Haver fet el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

Altres:

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Si la activitat requereix la instal·lació de qualsevol RÈTOL INFORMATIU, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal al Departament d'Obres i el rètol haurà de seguir els paràmetres fitxats en la Ordenança de Publicitat Estàtica aprovada per l'Ajuntament el dia 6 de febrer de 2002, així com complir els articles 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

Està expressament prohibida la instal·lació de rètols bandera, excepte aquells que facin referència a hotels, aparcaments, farmàcies o caixers d'entitats de crèdit. Si l'establiment ja disposa de la instal·lació del rètol bandera, aquest haurà de ser retirat.


Tràmits destacats