Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (CPPT)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Mitjançant la comunicació prèvia amb Projecte Tècnic, l'interessat posa en coneixement de l'administració pública competent l'inici d'una activitat econòmica , que requereix la presentació d'un projecte tècnic segons l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

La comunicació de dades per a l'inici de l'activitat en un establiment habilita immediatament per a l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del titular i del tècnic competent que signa la documentació tècnica. La comunicació de les dades faculta l'Administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

La manca de pagament de les taxes relatives a l'activitat econòmica abans que s'iniciï comporta deixar sense efecte la comunicació .

La comunicació n s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que han d'estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o, si s'escau, per la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència i també per a la resta de llicències sectorials necessàries.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:

La persona jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual actua.

Les activitats sotmeses a règim de Comunicació Prèvia amb projecte tècnic són les incloses en l'annex (consultar columna corresponent a " projecte tècnic + certificat tècnic") , de la Llei 18/2020 , de 2 desembre 8 , de facilitació de l'activitat econòmica : Annex Llei 18/2020

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

L'autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar en el departament de Gestió Tributaria, c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel. 933 790 050, i prèviament a la presentació de la sol·licitud al Registre d'Entrada de la OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Departament d'Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Termini màxim de resolució i notificació:
No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir de el qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi de el comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar la conformitat de les dades que conté.

Efectes del silenci administratiu:
No opera
Recursos:
Els ordinaris del procedimiento
Observacions:
REQUISITS PREVIS:

1. Les activitats incloses a l'annex 1 de la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis han de disposar, en el moment de presentar la comunicació prèvia, de la acta de comprovació favorable en matèria d'incendis realitzat per una Entitat Col·laboradora de l'Administració. Per tant, aquest tràmit s'ha de fer amb l'antelació suficient perquè hi hagi finalitzat en el moment d'iniciar l'activitat. El tràmit d'obtenció d'aquesta autorització d'acord amb la Llei 3/2010 s'iniciarà presentant al Registre de l'Ajuntament la documentació establerta per la Direcció General de Prevenció Extinció d'Incendis i Salvament a aquest efecte. Més informació.

2. Les activitats que d'acord amb les seves necessitats per desenvolupar l'activitat requereixen l'entrada de vehicles a l'interior de l'establiment han de disposar en el moment de de presentar la comunicació prèvia del decret de concessió de llicència de gual atorgada per l'Ajuntament. Per tant, aquest tràmit s'ha de fer amb antelació, fet la sol·licitud preceptiva per poder tenir-la concedida en el moment de formalitzar la comunicació prèvia d'activitat.

3. En el cas que es tracti d'una activitat que es vulgui situar en edificacions existents construïts sense ús específic, s'ha d'aportar l'informe de compatibilitat urbanística.

4. Si l'activitat requereix la instal·lació de qualsevol RÈTOL INFORMATIU, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal a el Departament d'Obres i el rètol ha de seguir els paràmetres fixats en l'Ordenança de Publicitat Estàtica aprovada per l'Ajuntament el dia 6 de febrer de 2002 , així com complir els articles 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística. Està expressament prohibida la instal·lació de rètols bandera, excepte aquells que facin referència a hotels, aparcaments, farmàcies o caixers d'entitats de crèdit.

5. Establiments alimentaris: En aplicació del RD 191/2011, de 8 de març, que modifica les condicions d'inscripció de les indústries alimentàries en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments, en les activitats relacionades amb aquests establiments, juntament amb la comunicació prèvia, s'haurà d'aportar el formulari de declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.

6. L'activitat ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

7. Disposar d'el projecte tècnic de l'activitat redactat i signat per un tècnic competent així com el certificat tècnic justificatiu de l'acompliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

8. Haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

9. Per desenvolupar l'activitat caldrà realitzar les reformes que siguin procedents en matèria d'accessibilitat (habilitació de rampes, construcció de cambres de bany adaptats, etc.) segons la normativa d'aplicació vigent en cada moment. Aquestes reformes podran requerir la comunicació prèvia de les obres a executar a Departament d'Obres.

ALTRES:

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la comunicació efectuada no és vàlida, i pot ordenar la clausura de l'activitat, dins de el marc de el procediment instruït a l'efecte.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena.

Tràmits destacats