Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Llicència ambiental (Annex II)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9. sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:

  • a) que estigui situada fora de polígons industrials.
  • b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial.
  • c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea).

Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura, zones humides r, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

La persona jurídica que vulgui exercir una de les activitats incloses a l'annex II i IV de la llei 20/2009, o normativa que la modifiqui, tant per a ésser implantades com per a tot canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
Taxes i impostos associats (pagament):

La autoliquidació de taxes s'haurà de tramitar en el departament de Gestió Tributaria, c. Centre, núm. 26-30, planta baixa, tel. 933 790 050, i prèviament a la presentació de la sol·licitud al Registre d'Entrada de la OIAC.

Es podrà procedir al pagament, mitjançant ingrés en compte de l'Ajuntament o per codi de barres.

Unitat responsable de la tramitació:
Ajuntament
Àrea d'Urbanisme. Secció Intervenció d'activitats i serveis.
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Termini màxim de resolució i notificació:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Observacions:

Requisits previs:

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2. Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:

  • a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
  • b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.

3. Si l'activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, d'acord amb la LPCAA, l'interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.


4. Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d'obres.

Altres:

Si la activitat requereix la instal·lació de qualsevol RÈTOL INFORMATIU, es tindrà que sol·licitar el corresponent permís municipal al Departament d'Obres i el rètol haurà que seguir els paràmetres fitxat en la Ordenança de Publicitat Estàtica aprovada per l'Ajuntament el dia 6 de febrer de 2002, així com complir els articles 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

Està expressament prohibida la instal·lació de rètols bandera, excepte aquells que facin referència a hotels, aparcaments, farmàcies o caixers d'entitats de crèdit. Si l'establiment ja disposa de la instal·lació del rètol bandera, aquest haurà de ser retirat.

Tràmits destacats