Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència d'usos i obres provisionals

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Tramitació de llicències per a realitzar usos i obres provisionals d'acord amb el que preveu la legislació urbanística en els articles 53 i 54 del DL 1/2010, de 3 d'agost, TRLUC.


Forma d'inici:
A petició de la persona interesada.
Qui ho pot sol·licitar:
Persones físiques i jurídiques
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.
Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres..
Ordenança fiscal núm. 13: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Termini màxim de resolució i notificació:
2 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori (silenci negatiu)
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats