Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Control de gossos perillosos (llicència i renovació)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment en el municipi hauran d'estar censats en aquest Ajuntament i el seu propietari i/o conductor disposar de la corresponent llicència administrativa. La llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos té una validesa de 5 anys. Passat aquest temps, s'ha de sol·licitar la renovació.

Es consideren gossos potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a una de les races següents:

 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dogo de Burdeos
 • Fila Brasilero
 • Mastí napolità
 • Pit bull
 • De presa canari
 • Rottweiler
 • Staffordshire terrier
 • American Stanford
 • Tosa japonès
 • Akita Inu

b) Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.

c) Independentment de la raça els que han estat ensinistrats per l'atac i defensa, i els que presentin un caràcter marcadament agressiu i/o que hagin protagonitzat episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

L'Ajuntament podrà modificar i/o ampliar la llista anterior en casos o situacions concretes i quan les circumstàncies així ho aconsellin.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a petició de l'Ajuntament.
Qui ho pot sol·licitar:

Els propietaris i/o conductors de gossos considerats perillosos. La persona sol·licitant ha de ser major d'edat, no tenir antecedents penals i no haver estat sancionada per infracció greu o molt greu relacionada amb la tinença de gossos perillosos.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:

  - A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

  - Al Departament de Salut Pública i Consum: (Es recomana solicitar cita previa on line)
  c. Major, 23
  Horari: De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm.12:Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.

Taxa de 10 euros per a la inscripció al cens.
Taxa de 44,40 euros per a la tramitació de la llicència.
Taxa de 44,40 euros per a la renovació de la llicència.
Unitat responsable de la tramitació:
Salut Pública i Consum.
Òrgan que resol:
Decret tinent d'alcalde per l'atorgament llicència gos perillós.
Junta de Govern Local per sancions infraccions greus i molt greus.
Termini màxim de resolució i notificació:
3 mesos, com a màxim
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i contenciós administratiu
Observacions:

La tinença de gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics:
-Hauran de portar obligatòriament morrió.
-Hauran de ser guiats i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense poder portar més d'un d'aquests gossos per persona.

La tinença de gossos potencialment perillosos, en llocs i espais privats:
En finques, terrenys, terrats, patis o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar lligats, excepte si el lloc on es troben disposa d'una superfície, altura i adequat tancament, per protegir a les persones o animals que accedeixen o s'apropin a aquests llocs.

Tràmits destacats