Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

La targeta d'aparcament és el document acreditatiu que permet a les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació.

Les modalitats de targeta d'aparcament són les següents:
  • - Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
    (amb dues submodalitats: titular conductor del vehicle i titular no conductor).

  • - Targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Targeta per a conductor/a:
Persones majors de 18 anys, empadronades en aquest municipi, amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Targeta per a no conductor/a:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics imprescindibles per a dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats (CAD).

c) També poden sol·licitar la targeta d'aparcament persones majors de 3 anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d'Atenció a Discapacitats.

d)Targeta d'aparcament provisional per a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament. La mobilitat reduïda és assimilable al barem de mobilitat de la valoració de la discapacitat, d'acord amb la normativa aplicable.

Targeta per a transport col·lectiu:
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat (Decret 97/2002), o bé que prestin serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials als quals es refereix el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial decret 1056/2014).

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Social.
Òrgan que resol:
Àrea d'Acció Social.
Termini màxim de resolució i notificació:
4 mesos, com a màxim
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Observacions:

Beneficis:
- Utilitzar la targeta a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular .
- Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
- Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels estats membres de la Unió Europea.
- Gaudir dels beneficis específics que cada municipi hagi establert a les seves ordenances municipals.

Obligacions de la persona titular:
- Col·locar l'anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fer fotocopiar o manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l'ens local responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.

Fets sancionables:
Es considera ús fraudulent de la targeta d'aparcament (art. 52 Llei 13/2014):

a) El fet d'emprar-la en absència del titular.
b) El fet d'emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original.
c) El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització.

L'ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat es considera una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins a 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014).
Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d'aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 Llei 13/2014).
Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació de document públic (art. 392 del Codi penal).
L'ús fraudulent de la targeta deixa sense efecte els seus beneficis. S'entendrà que el vehicle està mal aparcat i la persona autora del fet pot ser denunciada per aparcament indegut (art. 3.5 del Decret 97/2002).

Validesa:
El període de vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb disminució atorgades per l'Ajuntament serà com a màxim de 10 anys, a excepció dels casos següents:

a) Quan la qualificació del grau de disminució sigui provisional, la data de la targeta no pot ser superior a la data de finalització del període de qualificació provisional.

b) En cas de conductors, la data de validesa queda condicionada a la del permís de conduir.

c) Quan la persona titular és no conductora l'Ens local pot establir un període de validesa inferior (es recomana quatre anys amb caràcter general i dos anys per a les persones majors de setanta anys) per mitjà de les seves ordenances municipals, art. 8 del Decret 97/2002.

Renovacions:
Les renovacions de les diferents modalitat de targetes d'aparcament s'ha de seguir el mateix procediment que per a l'atorgament de la targeta inicial.
La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d'estacionament en el termini previst en la normativa aplicable, prorroga la validesa de l'emesa anteriorment fins a la resolució del procediment.

Tràmits destacats