Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Al·legacions en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles

EN TERMINI

Període de presentació:

Dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia per l'agent, si es notifica en l'acte pel mateix agent, dins dels 20 dies següents a la notificació per correu.


Objecte:

Presentar al·legacions per disconformitat contra una sanció o denúncia de trànsit imposada per la Policia Local del Prat de Llobregat i proposar o aportar les proves que s'estimin convenients.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica denunciada per una infracció de trànsit o el seu representant degudament acreditat.

Període de presentació:

Dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia per l'agent, si es notifica en l'acte pel mateix agent, dins dels 20 dies següents a la notificació per correu.

Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Secció Via Pública
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Termini màxim de resolució i notificació:

El termini màxim per a resoldre un expedient sancionador de trànsit és d'un any a comptar des de la data d'iniciació.

Efectes del silenci administratiu:

Desestimatori, però en cas que no recaigui resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, es produirà la caducitat d'aquest i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici per l'òrgan competent per a dictar la resolució (art. 92 Llei 18/2009, de 23 de novembre).

Recursos:
Potestatiu de reposició i contenciós administratiu.
Observacions:

Procediment abreujat:
El procediment és abreujat quan el pagament es realitza dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia.

Si es realitza el pagament dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia, es tindrà per finalitzat el procediment amb les conseqüències següents, (aquest procediment no és d'aplicació a les infraccions regulades en els articles 65.5 h, 65.5 j i 65.6 de la LSVB):

1. Reducció del 50% de l'import de la sanció de multa.
2. Renúncia a formular al·legacions. Si s'interposen al·legacions es tindran per no formulades.
3. Finalització del procediment sense necessitat de resolució expressa.
4. Esgotament de la via administrativa essent recurrible exclusivament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. El termini per a la interposició del recurs contenciós és de dos mesos, comptats a partir del dia següent al pagament de la sanció.
5. Fermesa de la resolució administrativa en el moment de pagament.
6. La sanció no computarà com antecedent en el registre de conductors i infractors, sempre que siguin infraccions greus que no comportin la retirada de punts.

Procediment ordinari:
El procediment és ordinari si no es realitza el pagament dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia.

Notificada la denúncia, la persona interessada disposarà d'un termini de 20 dies naturals per a formular les al·legacions amb aportació de les proves que consideri oportunes en la seva defensa. Practicada la instrucció del procediment, l'instructor elevarà la proposta de resolució que procedeixi a l'òrgan competent.

La resolució sancionadora posa fi a la via administrativa i és executable des del dia següent a la seva notificació, i contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de la seva notificació, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució que s'impugna, recurs que s'entendrà desestimat si no recau resolució en el termini d'un mes des de la seva interposició.
Contra la resolució de la reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació expressa o de sis mesos des de la seva interposició sense que s'hagi dictat resolució.

Si l'interessat no paga ni es presenten al·legacions en el termini de 20 dies naturals, la sanció es podrà executar en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de la notificació de la denúncia.

Tràmits destacats