Al·legacions en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Objecte:

Presentar al·legacions per disconformitat contra una sanció o denúncia de trànsit imposada per la Policia Local del Prat de Llobregat i proposar o aportar les proves que s'estimin convenients.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica denunciada per una infracció de trànsit o el seu representant degudament acreditat.

Període de presentació:

Dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia per l'agent, si es notifica en l'acte pel mateix agent, dins dels 20 dies següents a la notificació per correu.

Canal de tramitació:

Presencial, a l'OIAC:
Ajuntament del Prat de Llobregat
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Casa de la Vila
Pl. de la Vila, 1
08820-El Prat de Llobregat
Horari:
De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
De dilluns a dijous, tardes de 16.30 h a 19 h
Tancat les tardes de Dijous Sant, 24 i 31 de desembre
Estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost), de dilluns a divendres, matins de 9 h a 14 h

Telemàticament:
Per a la tramitació telemàtica cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats admesos al menú de la seu electrònica. Si tramiteu telemàticament podeu aportar documents en format pdf, sens perjudici que l'Ajuntament pugui requerir l'acreditació dels documents originals que cregui convenients.

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Secció de Via Pública
Òrgan que resol:
Decret del tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans.
Termini màxim de resolució i notificació:

El termini màxim per a resoldre un expedient sancionador de trànsit és d'un any a comptar des de la data d'iniciació.

Efectes del silenci administratiu:

Desestimatori, però en cas que no recaigui resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, es produirà la caducitat d'aquest i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici per l'òrgan competent per a dictar la resolució (art. 92 Llei 18/2009, de 23 de novembre).

Recursos:
Potestatiu de reposició i contenciós administratiu
Observacions:

Procediment abreujat:
El procediment és abreujat quan el pagament es realitza dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia.

Si es realitza el pagament dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia, es tindrà per finalitzat el procediment amb les conseqüències següents, (aquest procediment no és d'aplicació a les infraccions regulades en els articles 65.5 h, 65.5 j i 65.6 de la LSVB):

1. Reducció del 50% de l'import de la sanció de multa.
2. Renúncia a formular al·legacions. Si s'interposen al·legacions es tindran per no formulades.
3. Finalització del procediment sense necessitat de resolució expressa.
4. Esgotament de la via administrativa essent recurrible exclusivament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. El termini per a la interposició del recurs contenciós és de dos mesos, comptats a partir del dia següent al pagament de la sanció.
5. Fermesa de la resolució administrativa en el moment de pagament.
6. La sanció no computarà com antecedent en el registre de conductors i infractors, sempre que siguin infraccions greus que no comportin la retirada de punts.

Procediment ordinari:
El procediment és ordinari si no es realitza el pagament dins dels 20 dies següents a la notificació de la denúncia.

Notificada la denúncia, la persona interessada disposarà d'un termini de 20 dies naturals per a formular les al·legacions amb aportació de les proves que consideri oportunes en la seva defensa. Practicada la instrucció del procediment, l'instructor elevarà la proposta de resolució que procedeixi a l'òrgan competent.

La resolució sancionadora posa fi a la via administrativa i és executable des del dia següent a la seva notificació, i contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de la seva notificació, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució que s'impugna, recurs que s'entendrà desestimat si no recau resolució en el termini d'un mes des de la seva interposició.
Contra la resolució de la reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació expressa o de sis mesos des de la seva interposició sense que s'hagi dictat resolució.

Si l'interessat no paga ni es presenten al·legacions en el termini de 20 dies naturals, la sanció es podrà executar en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de la notificació de la denúncia.