Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Recollida selectiva de residus municipals

FORA DE TERMINI

Objecte:

Servei consistent en la recollida selectiva que recull separadament (segregat en origen) els residus que es generen a la llar, mitjançant les illes ecològiques de contenidors situats al carrer amb la finalitat de donar a cadascuna d'elles el tractament més adequat, reduint l'impacte en el medi ambient.

L'Ajuntament té instal·lat al municipi 215 illes ecològiques, on s'agrupen, en un sol espai, tots els contenidors de recollida de residus: vidre, envasos, paper-cartró, orgànica i rebuig.

Els ciutadans i ciutadanes hauran d'introduir els residus domiciliaris de manera selectiva en el contenidor corresponent.

Qui ho pot sol·licitar:

Aquest servei s'ofereix als ciutadans i ciutadanes, i aquells comerços que decideixin realitzar la recollida de residus comercials mitjançant els serveis de l'Ajuntament.

Les empreses i les indústries tenen l'obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus residus, d'acord amb la normativa sectorial vigent, i hauran de contractar a empreses especialitzades en recollides selectives. El sistema de gestió de residus que hagin triat l'hauran de comunicar a l'Ajuntament.

Per als comerços, en cas d'acollir-se al sistema municipal hauran de realitzar-ho segons la normativa vigent al respecte i suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 24: Taxa per la recollida i gestió de residus comercials (per a activitats comercials).
Servei gratuït per als particulars.

Unitat responsable de la tramitació:
Manteniment i Serveis Urbans
Observacions:

En les àrees d'aportació de residus s'hauran de respectar les següents normes d'utilització:

- Dipositar els residus de paper i cartró dins dels contenidors identificats amb la tapa de color blau (sense bosses de plàstic) i plegant les caixes de cartró.
- Dipositar els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, dins dels contenidors identificats amb tapa de color verd (sense bosses).
- Dipositar els envasos de plàstic i metall, buits, dins dels contenidors identificats amb tapa de color groc.
- Dipositar els residus orgànics als contenidors identificats amb tapa marró.
- La resta de residus, assimilats a domèstics, s'hauran de dipositar al contenidor de rebuig, identificat amb tapa de color gris.
- No s'haurà d'abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors.
- Els residus domiciliaris no es poden dipositar a les papereres.
- Els residus voluminosos (mobles i trastos vells) no es poden llençar als contenidors i s'han de gestionar mitjançant la recollida de mobles.

Per rebre més informació sobre el servei, us podeu adreçar al departament de Manteniment i Serveis Urbans de l'Ajuntament del Prat de Llobregat situat a la Ronda de Llevant, 24, tel. 93 478 62 21.


Tràmits destacats