Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Ocupació de la via pública amb sacs i/o contenidors de runa

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud d'autorització per a col·locar sacs i/o contenidors de runes a la via pública.

Tots els sacs i/o contenidors que derivin d’una llicència d'obra major, d'una llicència d’obres menors, d’un assabentat d’obres o d’una comunicació prèvia, s’hauran d’autoritzar pel departament de Via Pública, amb independència de què es trobin exempts del pagament de les taxes d’ocupació de la via pública.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol empresa o persona que tingui necessitat de retirar runes d’una obra.
Prèviament, haurà de disposar de llicència d’obres menors, o haver realitzat la comunicació prèvia o assabentat d’obres corresponent.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm 14, Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl, la volada i activitat a la via pública.

Per cada sac i dia: 3€, amb una liquidació mínima de 6€.
Per cada contenidor d'obra i dia: 24€.

En assabentats i/o obra menor: els 3 primers dies d'ocupació amb 1 o 2 sacs o contenidor de runa estan exempts de pagament de la taxa.

En obra major l'ocupació de sacs o contenidor de runa està exempt de pagament de la taxa durant tot el temps atorgat per a l'execució de l'obra.

El departament de Via Pública haurà d'autoritzar totes les ocupacions amb sacs o contenidor de runa, encara que es trobin exempts del pagament de la taxa.

L’Autorització de l’ocupació inclourà les condicions de l’ocupació i la forma de pagament de la taxa. El comprovant de pagament de la taxa s’haurà d’enviar per correu electrònic al departament de via pública.

L’ocupació de la via pública amb els sacs o contenidors no es farà efectiva fins el pagament de la taxa corresponent.


Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Via Pública
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde de Serveis i Ciutadania.
Termini màxim de resolució i notificació:
5 dies hàbils, comptats des de la data de la sol·licitud de l’ocupació.
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Potestatiu de reposició i contenciós administratiu
Observacions:
Sacs de runa

Identificació dels sacs: Tots els sacs instal·lats a la via pública ha de presentar a l’exterior, de manera perfectament visible, el nom o raó social i el telèfon de la persona titular del sac.

Emplaçament dels sacs: Els sacs de runa es situaren a la calçada, a la zona destinada a l’estacionament de vehicles. Excepcionalment i prèvia supervisió de l’Ajuntament, es podrà col·locar en la vorera, amb amplada superior a 4 m.

Condicions d'ubicació dels sacs:
- Els sacs ubicats a la vorera es col·locaran separats de la façana, preservant un espai de 2 m lliures d’obstacles per a el pas i la seguretat dels vianants i hauran de distar, com a mínim, 0,50 m del límit entre la vorera i la calçada.
- Els sacs no podran dificultar l’accés a edificis privats, establiments comercials, en espais autoritzats per a terrasses, la mobilitat dels vianants i les sortides d’emergència.
- Tampoc es podran instal·lar en zones de càrrega i descàrrega, guals, parades d’autobusos, passos de vianants o similars.
- En carrers sense vorera, carrers residencials i similars, els tècnics municipals indicaran el lloc d’ubicació dels sacs.
- El lloc d’ubicació dels sacs haurà de respectar en tot moment la mobilitat de les persones, les zones enjardinades, escultures, l’accessibilitat a les zones de jocs infantils, als bancs, les papereres, les fonts, els contenidors d’escombraries, i qualsevol altre mobiliari urbà instal·lat a la via pública.

Col·locació i retirada dels sacs de runa: Els treballs de col·locació i retirada dels sacs de runa s’ha de portar a terme amb la màxima diligència, de forma que s’interrompi el mínim possible la circulació de vehicles i no causin molèsties als ciutadans.
La seva manipulació s’ha de realitzar de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent, motiu pel qual els sacs han de romandre tapats quan no són utilitzats.
Un cop ple el sac de runes, s’haurà de retirar en un termini màxim de 2 dies hàbils. En qualsevol moment, per raons d’interès públic, les autoritats municipals podran requerir la seva retirada abans del termini dels 2 dies.

Material dipositat als sacs: No es permet que els materials dipositats sobresurtin dels extrems superiors del sac ni tampoc es permet utilitzar suplements addicionals per a augmentar-ne la capacitat.

Vigència de l’autorització: L’autorització d’ocupació és vigent com a màxim fins les 12 hores del dia següent del termini sol·licitat. A partir d’aquesta hora, s’ha de procedir a la seva retirada o bé sol·licitar un nou permís a l’Ajuntament i pagar les taxes corresponents.
Si passat el termini de l’autorització, no s’ha sol·licitat un nou permís i no s’ha retirat el sac, l’Ajuntament podrà retirar-los, previ requeriment i amb les despeses a càrrec de la persona responsable dels sacs. Tot això sense perjudici de la incoació del corresponent procediment sancionador.

Neteja de l’espai ocupat: Una vegada retirats els sacs, l’espai ocupat i el seu entorn immediat, haurà de quedar net i lliure de tot tipus de runa o residus. La persona titular de l’autorització és la responsable dels danys que pugui causar al paviment o a altres elements de la via pública i té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència relacionada amb l’ocupació.


Contenidors de runa

Durant l'ocupació, la persona interessada haurà de disposar, a requeriment de la Policia local o els serveis d'inspecció municipal, d'aquesta autorització.

Senyalització prèvia: La persona autoritzada haurà de senyalitzar prèviament la zona amb senyals provisionals de prohibició d'estacionament, que s'instal·laran a la zona al menys 72 hores d'antelació a la instal·lació del contenidor.

Emplaçament dels contenidors:
- Els contenidors es situaran a la calçada, a la zona destinada a l'estacionament de vehicles.
- Els contenidors no podran dificultar l'accés a edificis privats, establiments comercials, la mobilitat dels vianants i les sortides d'emergència.
- Tampoc es podran instal·lar en zones de càrrega i descàrrega, guals, parades d'autobusos, passos de vianants o similars sense autorització expressa.
- En carrers sense vorera, carrers residencials i similars, els tècnics municipals indicaran el lloc d'ubicació dels contenidors.
- El lloc d'ubicació dels contenidors haurà de respectar en tot moment la mobilitat de les persones, les zones enjardinades, escultures, l'accessibilitat a les zones de jocs infantils, les terrasses autoritzades, als bancs, les papereres, les fonts, els contenidors d'escombraries, i qualsevol altre mobiliari urbà instal·lat a la via pública.

Col·locació i retirada dels contenidors: Els treballs de col·locació i retirada dels contenidors s'ha de portar a terme amb la màxima diligència, de forma que s'interrompi el mínim possible la circulació de vehicles i no causin molèsties als ciutadans.
La seva manipulació s'ha de realitzar de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent, motiu pel qual els contenidors han de romandre tapats quan no són utilitzats.
Un cop ple el contenidor, s'haurà de retirar en un termini màxim de 2 dies hàbils. En qualsevol moment, per raons d'interès públic, les autoritats municipals podran requerir la seva retirada abans del termini dels 2 dies.

Material dipositat als contenidors: No es permet que els materials dipositats sobresurtin dels extrems superiors del contenidor ni tampoc es permet utilitzar suplements addicionals per augmentar-ne la capacitat.

Vigència de l'autorització: L'autorització d'ocupació és vigent com a màxim fins les 12 hores del dia següent del termini sol·licitat. A partir d'aquesta hora, s'ha de procedir a la seva retirada o bé sol·licitar un nou permís a l'Ajuntament i pagar les taxes corresponents.
Si passat el termini de l'autorització, no s'ha sol·licitat un nou permís i no s'ha retirar el contenidor, l'Ajuntament podrà retirar-los, previ requeriment i amb les despeses a càrrec de la persona responsable del contenidor. Tot això sense perjudici de la incoació del corresponent procediment sancionador.

Neteja de l'espai ocupat: Una vegada retirats el contenidor, l'espai ocupat i el seu entorn immediat, haurà de quedar net i lliure de tot tipus de runa o residus. La persona titular de l'autorització és la responsable dels danys que pugui causar al paviment o a altres elements de la via pública i té l'obligació de comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència relacionada amb l'ocupació.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats