Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Llicències guals (concessió, modificació i baixa)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de permís perquè un vehicle tingui accés a un local des de la via pública. També es pot tramitar la baixa, el canvi de nom i la modificació.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica que faci ús del local.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Informació complementària a
Secció d'Activitats
C. Major, 2-4, Bxs.
De dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica

Taxes i impostos associats (pagament):

1. Per cada entrada de vehicles amb horari permanent, a l'any i sempre que es destini a aquest fi:

  • a) Fins a 3m: 158 euros
  • b) Per cada metre o fracció d'excés: 52 euros

2. Per cada entrada de vehicles amb horari limitat, a l'any i sempre que es destini a aquest fi:

  • a) Fins a 3m: 91 euros
  • b) Per cada metre o fracció d'excés: 27,60 euros

Unitat responsable de la tramitació:
Llicències d'Activitats
Òrgan que resol:
Decret de la tinent d'alcalde.
Termini màxim de resolució i notificació:
2 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós-administratiu
Observacions:

- Si la llicència de gual se sol·licita per tal de desenvolupar una activitat sotmesa al règim de Comunicació Prèvia o Declaració Responsable es concedirà fins a l'obtenció del control inicial de l'activitat.

- Si la llicència de gual se sol·licita per tal de desenvolupar una activitat sotmesa al règim de comunicació prèvia es concedirà la llicència de gual però no es podrà retirar la placa fins no presentar la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat.

- Si la llicència de gual se sol·licita per a un edifici de nova construcció, aquesta no es podrà concedir fins que no s'obtingui la corresponent llicència d'ocupació.

- El tipus de rebaix que cal fer a la vorada es comunicarà a la persona sol·licitant mitjançant escrit, on s'assenyalarà el model de rebaix i els metres lineals que s'hauran de rebaixar.

El titular d'una llicència de gual té l'obligació de complir les prescripcions de l'ordenança municipal de guals, entre d'altres, tal i com s'asenyala als seus articles 5.2, 6.2 i 14.2, a suprimir el gual al seu càrrec i retornar la vorera al seu estat anterior en el moment de sol·licitar la baixa de la llicència de gual, quan desapareguin les circumstàncies que en van motivar l'atorgament o quan sobrevinguin d'altres, així com el compliment de les altres disposicions aplicables.

Tràmits destacats