Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Inscripció en la llista d'espera per a l'atorgament d'autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals de les finques ubicades al camí de la Bunyola. L'adjudicació d'un hort lúdic comporta la utilització privativa de les instal·lacions municipals destinades a aquesta finalitat, amb caràcter precari i essencialment revocable, per raons d'interès públic.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física que reuneixi les condicions següents:

- Estar domiciliat/da al Prat de Llobregat, amb inscripció al padró municipal d'habitants per un temps no inferior a 1 any en el moment de fer la sol·licitud.

- Haver complert 65 anys.

- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, tant si és en qualitat de propietari/a, usufructuari/a, arrendatari/ària o qualsevol altra modalitat que impliqui ús o gaudi de l'hort o terreny.

- No tenir deutes, per cap concepte, amb l'Administració municipal

- Estar capacitat/ada físicament per fer el treball agrícola.

- No conviure amb algú que hagi sol·licitat un altre hort o que en faci ús.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):

Per a la inscripció en la llista de reserva: gratuït

En cas d'adjudicació:

- Garantia/fiança per un import de 100 euros. Segons la clàusula XI de les Bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals.

- Preus públics per serveis de les instal·lacions dels horts lúdics municipals per un import de 106 euros, que es revisarà de forma anual.

Les persones beneficiàries dels horts municipals que vulguin sol·licitar l'exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic, hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals a la progressió de la taula recollida en la clàusula VII de les Bases reguladores de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts municipals.

Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Òrgan que resol:
Tinència d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Termini màxim de resolució i notificació:

Les sol·licituds s'incorporen a la llista d'espera en els termes i condicions assenyalats en les Bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts municipals ubicats al camí de la Bunyola.

Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Potestatiu i contenciós administratiu.
Observacions:

La durada de l'autorització d'ús és d'un any. L'Ajuntament pot prorrogar-la anualment, de forma tàcita, fins a un límit de deu anys, excepte en els supòsits d'extinció previstos en les Bases. La pròrroga automàtica anual es produeix sempre que la persona interessada acrediti documentalment, abans de la fi de cada termini anual, que continua complint les condicions necessàries d'ús que s'indiquen en les Bases, i que ha fet el pagament de la taxa anual.

El preu públic de l'ús privatiu de l'hort, es podrà fraccionar en períodes de 4 mesos.

La garantia/fiança de serveis és per a garantir el compliment de les obligacions i deures. En finalitzar l'autorització d'ús, l'Ajuntament retornarà aquesta garantia, sempre que les instal·lacions es retornin en bon estat i sense despeses pendents.

En tot cas, la inscripció a la llista de reserva no atribueix cap dret a obtenir l'autorització d'ús dels horts que quedin vacants.

Per a més informació sobre les instal·lacions, condicions, obligacions de les persones usuàries, etc., caldrà consultar les bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts municipals.

Tràmits destacats