Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a famílies nombroses

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació per família nombrosa no pot tenir caràcter retroactiu i haurà de ser sol·licitada dins els terminis següents:

- Si es tracta de liquidacions incloses al padró anual, fins a la finalització de l'any natural a què es refereix el padró.
- Si es tracta de liquidacions d'ingrés directe, abans que hagin transcorregut dos mesos des de que la liquidació hagi guanyat fermesa.  • Llei 58/2003: de 17 de desembre, general tributària.
  • Reial decret legislatiu 2/2004: de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Reial decret legislatiu 1/2004: de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
  • OF núm. 1: Ordenança fiscal núm. 1, que regula l'Impost sobre béns Immobles (IBI).

Tràmits destacats