Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Bonificació utilització/producció d'energia solar, eòlica o a partir de biomassa

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació s'aplicarà en el període impositiu següent a aquell en què es reuneixin les condicions per gaudir-la i es pot sol·licitar durant tot l'any, sempre i quan el rebut o liquidació a bonificar no hagi guanyat fermesa.  • Llei 58/2003: de 17 de desembre, general tributària.
  • Reial decret legislatiu 2/2004: de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Reial decret legislatiu 1175/1990: de 28 de setembre, pel que s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre activitats econòmiques.
  • OF núm. 2: Ordenança fiscal núm. 2, que regula l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Tràmits destacats