Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Declaració de variació

EN TERMINI

Període de presentació:

En el termini d'un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
En el cas que es tracti d'una declaració de comunicació de l'import net de la xifra de negoci: entre l'1 de gener i el 14 de febrer de l'exercici en què hagi de tenir efecte aquesta comunicació.  • Llei 58/2003: de 17 de desembre, general tributària.
  • Reial decret legislatiu 2/2004: de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Reial decret legislatiu 1175/1990: de 28 de setembre, pel que s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre activitats econòmiques.
  • Reial decret 243/1995: de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal de l'Impost.
  • OF núm. 2: Ordenança fiscal núm. 2, que regula l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
  • Ordre HAC/85/2003: de 23 de gener, per la qual es determinen els supòsits en el que els subjectes passius de l'Impost sobre Activitats Econòmiques deuen presentar una comunicació en relació amb l'import net de la seva xifra de negoci i s'aprova el model de dita comunicació.

Tràmits destacats