Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Alta en el padró d'habitants

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • Llei 39/2015: d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 4/1996: de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb el Padró municipal.
  • Reial decret 2612/1996: de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
  • Reglament (UE) 2016/679: de 27 d'abril, de protecció de dades personals (RGPD).
  • Llei orgànica 3/2018: de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Decret legislatiu 2/2003: de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Resolució 29/04/2020: de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
  • Resolució 3/2/2023: de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la qual es modifica la del 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.

Tràmits destacats