Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • Llei 39/2015: d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 4/1996: de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb el Padró municipal.
  • Reial decret 2612/1996: de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
  • Resolució 9/4/1997: del 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l'1 d'abril de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i la revisió del Padró municipal.
  • Resolució 21/07/1997: de 21 de juliol de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del Padró municipal.
  • Reglament (UE) 2016/679: de 27 d'abril, de protecció de dades personals (RGPD).
  • Llei orgànica 3/2018: de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Decret legislatiu 2/2003: de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Resolució 29/04/2020: de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
  • Resolució 3/2/2023: de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la qual es modifica la del 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.

Tràmits destacats