Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud general

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • Llei 39/2015: d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reglament (UE) 2016/679: de 27 d'abril, de protecció de dades personals (RGPD).
  • Llei orgànica 3/2018: de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Decret legislatiu 2/2003: de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 26/2010: del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tràmits destacats