Logo Ajuntament

Oficina virtual

Seu electrònica municipal

Us trobeu a:

Al·legacions en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles


Nivell 4. Tramitació electrònica completa


  • Llei 39/2015: d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial decret 339/1990:

    de 2 de març, que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, en la redacció donada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre en matèria sancionadora.

  • Llei 18/2009: de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, en matèria sancionadora.
  • OM: Ordenança municipal, que regula la circulació de vianants i de vehicles.


Pujar


Copyright © 2006 - 2011 Ajuntament del Prat

Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050

NIF: P-0816800G - Registro de Entidades Locales, núm: 01081825